Искоришћавање шума II

Циљ наставе из овог предмета је да студенте упозна са техником рада на производњи шумских дрвних сортимената, те да их оспособи да као будући инжењери шумарства могу самостално планирати и обављати ову производњу, уважавајући са једне стране принципе продуктивности и економичности а са друге стране принципе потрајности и заштите биолошке разноликости.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13ИСК2

Статус предмета: обавезан

Семестар: VI

Фонд часова: 2П+2В уз 3 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Др Дане Марчета, доц.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: положен испит из Искоришћавања шума I

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити оспособљен да самостално доноси планерске одлуке од кључног значаја за одабир одговарајуће технологије и планирање производње и транспорта дрвета.

Садржај предмета: УВОД- Транспорт дрвета, Проблематика, дефиниције, фазе и општи показатељи транспорта. Начини и средства транспорта. Трошкови транспорта. Избор транспортног средства. Шумске влаке, Оптимална густина мреже шумских влака и других комуникација. Жичано-ужетне направе. Утовар и истовар дрвета. Превоз дрвета. Нормирање рада на трошковима прве и друге фазе транспорта и утовара. Транспорт дрвета водом и ваздухом. ПЛАНИРАЊЕ РАДОВА У ИСКОРИШЋАВАЊУ ШУМА - Врсте планова у искоришћавању шума. План искоришћавања шума у оквиру шумскопривредне основе. Оперативни (извођачки) планови производњеу искоришћавању шума и непосредни трошкови производње. Годишњи план производње. Пројекат за извођење. ОПЕРАТИВНО РУКОВОЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА - Избор извођача радова. Праћење и контрола реализације радова. Пријем и отпрема израђених сортимената. ШТЕТЕ У ШУМИ ИЗАЗВАНЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ШУМА.
Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и теренска настава.

Литература:

Николић, С. (1993): Искоришћавање шума. Завод за уџбенике и наставна средстваstva. Београд.

Кулушић, Б. (1977): Искоришћавање шумапроизводња шумских дрвних сортимената. Шумарски факултет у Сарајеву.

Бајић, В. Даниловић, М. (2003): "Искоришћавање шума" - практикум", Београд

Поповић В. (1969): "Искоришћавање шума " - други део.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Искоришћавање шума II

No Documents available

Наставни материјали Искоришћавање шума II

No Documents available

Корисно на интернету Искоришћавање шума II