Математика

Упознавање са елементима линеарне алгебре, диференцијалног и интегралног рачуна, те теорије вјероватноће.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13МАТЕ

Статус предмета: обавезан

Семестар: I

Фонд часова: 3П+3В

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Др Сандра Косић - Јеремић, доц.

Сарадник: Ивана Савковић, дипл. мат., асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити у стању разумјети једноставније математичке моделе којима се описују процеси у природи и техници изражени језиком диференцијалног и интегралног рачуна, линеарне алгебре или теорије вјероватноће. Осим тога, моћи ће дате моделе самостално примијенити на рјешавање проблема са којима ће се сусрести у пракси.

Садржај предмета:

Елементарна математика: реални бројеви, алгебарски изрази, степени, коријени,  логаритми, тригонометрија, аналитичка геомерија у равни;
Линеарна алгебра: системи линеарних једначина, матрице, детерминанте;
Диференцијални рачун: елементарне функције, лимес функције, изводи и њихове примјене, функције више промјенљивих, парцијални изводи, примјене на рачун грешака;
Интегрални рачун: неодређени интеграли, одређени интеграли и примјене на рачунање површина и запремина;
Диференцијалне једначине: једначине са раздвојеним промјенљивим, линеарне једначине, популациони модели;
Теорија вјероватноће: појам вјероватноће, независност догађаја, униформна, биномна, Поасонова, нормална случајна промјенљива и њихове примјене.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и рачунске вјежбе.

Литература:

Јањић М. (1999). Математика 1. ПМФ Бањалука

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (10 бодова); Колоквијум 1 (20 бодова); Колоквијум 2 (20 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Математика

No Documents available

Наставни материјали Математика

No Documents available

Корисно на интернету Математика