Шумарска екоклиматологија

Изучавање овог предмета омогућава да будући инжењери детаљније упознају климатске чиниоце шумске биогеоценозе као основе екологије шума. Студенти се упознају са општим подацима о саставу, подјели и физици атмосфере, са улогом и значајем метеоролошких и климатских елемената и фактора на процесе и појаве у шумским екосистемима. Циљ предмета је изучавање интеракција између климе и шуме, као и са улогом шуме као модификатором климе.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ШЕКО

Статус предмета: обавезан

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Маријана Каповић-Соломун, доц.

Сарадник: Свјетлана Ћоралић, дипл.инж., асист.

Условљеност другим предметима: нема
Исходи учења (стечена знања):

Исход учења је обезбјеђивање способности студената за практичну примјену неопходних знања о клими шумских екосистема за потребе реализације узгојних мјера и мјера заштите шуме, те да на основу стечених знања могу самостално да мјере и утврде карактеристике климе (микроклиме, мезоклиме и макроклиме) шумских комплекса.

Садржај предмета:
Појам и подјела метеорологије и климатологије; Основни метеоролошки елементи и метеоролошке појаве вријеме и клима; Клима атмосфере и клима земљишта климатски елементи и фактори; Кепенова класификација климе; Општи подаци о атмосфери; Сунчево зрачење противзрачење атмосфере; Притисак ваздуха и вјетрови; Вода и водена пара у атмосфери; Падавине; Ваздушне масе и Фронтови; Загађивање атмосферског комплекса; Клима, земљиште и биљка; Поље зрачења у биљном покривачу; Микрометеоролошки услови климе шумских станишта; Утицај шуме на локалну средину; Човјек и микроклима; Метеоролошки инструменти у шумарству.
Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе; Израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; положени предиспитни тестови.

Литература:
  1. Kolić, B. (1988): Šumarska ekoklimatologija sa osnovama fizike atmosfere. Naučna knjiga, Beograd,
  2. Dukić, D. (1977): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd
  3. Milosavljević, M. (1984): Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd
  4.  Milosavljević, M. (1988): Meteorologija. Naučna knjiga, Beograd
Облици провјере знања и оцјењивање:

Присуство и активност у настави 10 бодова; Тест 1 (0 - 20 бодова); Тест 2 (0 - 20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумарска екоклиматологија

No Documents available

Наставни материјали Шумарска екоклиматологија

No Documents available

Корисно на интернету Шумарска екоклиматологија