Петрографија са геологијом

Основни циљ предмета је упознавање студената са изграђивачима Земљине коре – минералима, стијенама, продуктима распадања стијена, физичко – механичким својствима стијена, примјена стијена, рељефом старошћу и геолошким периодима.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ПГЕО

Статус предмета: обавезан

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Мира Милић, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Настава се изводи путем предавања и вјежби. Знање овог предмета служи као основ за педологију, физиологију, исхрану биљака, гајање шума, геомеханику, грађевинарство, уређење бијуца и заштиту животне средине. Студент треба да добије основно геолошко знање о минералима и стијенама које учествују у грађи земљине коре, као и процесе њиховог распадања, при формирање земљшта карактеристичног за поједине врсте.

Садржај предмета:

Садржај наставног плана обухвата следеће наставне јединице: основни подаци о грађи земљине коре: Минералошке карактеристике стијена у литосфери; Систематика минерала; Петролошке карактеристике стијена; Старост стијена литосфере и развој биљног свијета.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавање, вјежбе и консултације. По могућности посјета једном терену са отвоеним геолошким профилом (може и активни каменолом).

Литература:

Милић М., 2005: Основи минералогије и петрографије, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет Бања Лука.
Кнежевић – Ђорђевић В., Јоксимовић В.2002: Петрографија са геологијом коре распадања, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.
Милић, М., Основи минералогије и петрографије, друго допуњено издање, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2007.
Милић, М., Карбонатне стијене западног дијела Републике Српске као сировина за грађевинарство и индустрију, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Петрографија са геологијом

No Documents available

Наставни материјали Петрографија са геологијом

No Documents available

Корисно на интернету Петрографија са геологијом