Хемија

Предмет омогућава студентима да савладају основе градива из опште, неорганске и органске хемије путем предавања и вјежби, али и да се упознају са савременим методама рада у свим наведеним областима хемије.

Катедра: Општи предмет

Шифра предмета: ОШ13ХЕМИ

Статус предмета: Обавезан

Семестар: I

Фонд часова: 3П+3В 

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Жељка Марјановић-Балабан, ванр. проф.

Сарадник: Савка Јанковић, дипл. хем., асист.

Условљеност другим предметима: Нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Студент добија јасну представу о теоријском, рачунском и лабораторијском приступу у области опште, неорганске и органске хемије.

Студент је оспособљен да прати наставу на повезаним предметима основног студија.

Садржај предмета:

Општа хемија: Основни појмови о материји; Хемијске реакције; Класификација неорганских једињења; Електрохемија; Фотохемија; Раствори; Колоидно стање материје; Класификација елемената.

Нероганска хемија: Значај појединих елемената; Преглед најважнијих хемијских елемената по групама периодног система; Заштитна средства.

Органска хемија: Органска једињења; Алифатска једињења; Ароматска једињења; Монокарбоксилне киселине; Алдехиди; Кетони; Алкохоли; Угљени хидрати; Бјеланчевине; Липиди; Терпени; Хемијски састав дрвета; Заштитна средства.

Рачунске вјежбе: Хемијски симболи, формуле и једначине; Релативна атомска и релативна молекулска маса; Мол; Молска маса; Авогадров број; Постотни састав хемијских једињења и смјеса; Стехиометријски закони; Једначине хемијске реакције; Редокс процеси; Гасови моларни волумен; Густина гаса; Гасни закони; Општа једначина гасног стања; Гасне смјесе; Раствори; Припрема раствора разријеђивањем и мијешањем раствора; Електролитичка дисоцијација; pH вриједност раствора.

Лабораторијске вјежбе: Увод; Општа правила и поступци рада; Лабораторијско посуђе и прибор; Припрема раствора; Хемијске анализе из неорганске и органске хемије.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада (према потреби) и рачунских задатака.

Литература:

Милетић П., Марјановић-Балабан Ж. (2012): Општа и неорганска хемија. Универзитет у Бања Луци, Шумарски факултет, Бања Лука.

Милетић П., Ристановић В. (2010): Органска хемија. Универзитет у Бања Луци, Шумарски факултет, Бања Лука. 

Марјановић-Балабан Ж., Милетић П. (2016): Органска хемија. Универзитет у Бања Луци, Шумарски факултет, Бања Лука.

Остала доступна литература из наведених области.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Тест 1 (0-20 бодова); Тест 2 (0-20 бодова); Присуство на настави (0-5 бодова); Семинарски рад (активност) (0-5 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Хемија

No Documents available

Наставни материјали Хемија

No Documents available

Корисно на интернету Хемија