Шума и животна средина

Наставним планом и програмом овог предмета студенти ће, преко систематских повезаних цијелина: основа екологије, начина угрожавања животне средине и одрживог развоја, упознати савремене опште теоријске поставке о утицају шумских екосистема на заштиту животне средине. Изучавање овог предмета омогућава формирање научног погледа и теоријских основа за студије других модула који се изучавају на Шумарском факултету. 

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ШЖИВ

Статус предмета: обавезан

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник:  Проф. др Љиљана Дошеновић, ванр. проф.

Сарадник: -

Условљеност другим предметима: нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Студенти проширује стечена знања из области екологије ( међуусловљеност односа шума /животна средина) и савладавају способност разумјевања процеса формирања, уређења и очувања шумских екосистема као утицајних фактора у процесу одрживог развоја. Студенти стичу потребан биолошка, техничка и практична знања која ће им у комбинацији са познавањем законитости системског планирања природним ресурсима, помоћи да реализују газдовање шумама, уважавајући еколошки значај шума за квалитет животне средине подручија или планете Земље у цјелости. 

Садржај предмета:

Садржај предавања:
Увод; Екологија и животна средина; Компоненте и фактори животне средине; Угрожавање основних елемената животне средине; Посљедице загађења животне средине; Природни ресурси; Класификација функција шума; Еколошки, економски и друштвени значај шума; Противерозиона функције шума; Функције шума у идролошком циклусу; Шумски екосистеми као произвођачи биомасе; Функција шумски екосистеми у заштити од имисија; Здравствено-рекреациона функција шума; Оптимална шумовитост; Вредновање функција шума.

Садржај вјежби:
Увод - општи појмови;  Шума и важније компоненте животне средине; Вредновање појединих функција шума;  Биосферне функције шума; Производно – привредне функције шума; Друштвене функције шума;  Израда елабората.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе

Литература

Вучичевић, С. (2003): Шума и животна средина, Шумарски факултет, Београд.

Велашевић, В. Ђоровић, М.(1999):Утицај шумских екосистема на животну средину, Шумарски факултет, Београд.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум I (0-30 бодова); Колоквијум II (0-30 бодова); Завршни испит (0-30 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шума и животна средина

Наставни материјали Шума и животна средина

No Documents available

Корисно на интернету Шума и животна средина