Геодезија и картографија

После завршеног курса студент треба у потпуности да сагледа значај геодетске науке и да се упозна са могућностима њене примене у области шумарства .

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ГЕОД

Статус предмета: обавезан

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Јелена Гучевић, ванр. проф.

Сарадник: Владимир Петковић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања):

Као исход учења очекује се да студент сагледа елементе геодетског премера и да се оспособи за коришћење геодетских подлога за реализацију послова у обласи шумарства и других сродних дисциплина.

Садржај предмета:Теоријска настава Подразумева упознавање са областима које се изучавају у оквиру геодезије.Дефинисање референтних површи геодетског позиционирања (GRS-80, WGS-84), координатних система и система координата који се користе у геодезији. Картографске пројекције: перспективне, конусне, цилиндричне. Гаус-Кригерова пројекција и државни координатни систем Републике Српске. Угловна и линеарна мерења у геодезији. Геодетска мерила: пантљика, нивелир и ГПС уређаји. Методе и подаци геодетског премера. Катастар земљишта, катастар непокретности, катастар комуналних уређаја, земљишна књига, тапија. Премер за посебне потребе у области шумарства, пољопривреде, рударства и других техничких дисциплина.
Вежбе на овом курсу подразумевају обраду података за следеће задатке:1) Државни координатни систем. 2) Одређивање координата тачака са геодетских планова. 3) Рачунање дирекционог угла и дужина из координата. 4) Елементи полигонског влака и рачунање координата Y, X. тачака влака. 5) Рачунање висинских разлика. 6) Рачунање површине. 7) Подужни профил терена и рачунање нагиба.
Теренска настава подразумева рад на терену са нивелиром, као и испитивање нивелира и прибора. Мерења углова, дужина и висинских разлика у затвореном влаку и одређивање координата и висинских разлика између тачака полигона применом нивелира. Обрада мерених величина врши се у учионици
Методе наставе и савладавања градива:

Курс је организован у форми предавања, вежби и теренске наставе. Предавања се излажу употребом MS PowerPoint презентација и прате методолошке целине. По завршеном курсу студент треба да самостално сагледа одређене сегменте геодезије и препозна њен значај у шумарству.

Литература:
  1. Врачарић, К., Алексић, И., Гучевић, Ј.(2011): Геодетски премер Републички геодетски завод, , COBISS SR-ID 181422604, ISBN 978-86-459-0386-3, стр.610.
  2. Васовић, О., Ј. Ц (2010): Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, ISBN 978-86-7488-120-0, стр.324.
  3. Гучевић, Ј. (2010) : Писана предавања
Облици провјере знања и оцјењивање:

активности у току натаве 10 бодова, тестови 40 бодова, завршни испит 50 бодова

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Геодезија и картографија

No Documents available

Наставни материјали Геодезија и картографија

Корисно на интернету Геодезија и картографија