Физиологија биљака

Стицање знања о животним процесима биљака и да студенти схвате и уђу у проблематику физиолошких процеса како би могли да утичу на сам ток појединих животних процеса дрвенастих  биљака. 

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ФИЗБ

Статус предмета: обавезан

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В уз 2 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Родољуб Ољача, ред. проф.

Сарадник: Зорана Хркић-Илић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Стечена знања треба да послуже студентима за боље разумијевање раста дрвенастих биљака и боље разумијевање дисциплина које се директно наслањају на овај предмет, поред неоспорно великог теоретског значаја, има и изванредну практичну вриједност јер придоноси бољем искориштавању потенцијала раста дрвенастих биљака. 

Садржај предмета:

Уводно предавње, дефиниција, садржај и подјела физиологије. Типови ћелијске организације. Функције ћелијских органела. Вода и њен значај за живот биљке. Усвајање воде корјеном и преко листа. Кретање воде. Одавање воде (гутација, сузење, транспирација). Одређивање интензитета транспирације воде. Захтеви биљака за водом. Мјерење густине стома. Историјат ФС. Механизам и хемизам ФС. Свјетлосна фаза ФС. Тамна фаза ФС. Транпорт продуката ФС. Показатељи ФС. Чиниоци који утичу на ФС. Општи појмови дисања. Гликолиза, Дисајни ланац. Оксидативна фосфорилација. Одређивање концентрације фотосинтетских пигмената методом спектрофотометрије. Кребсов циклус. Анаеробно дисање. Пентозо-фосфатни пут. Екологија дисања (вањски и унутрашњи чиниоци). Општи појмови растења. Показатељи растења. Поларност. Корелације (врсте и значај). Брзина растења. Биолошки сат. Фитохормони. Анализа растења биљака. Основни појмови покрета биљака. Индуковани и аутономни покрети. Основни појмови отпорности биљака. Одбрамбени системи биљака. 

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе, теренско-практичне вјежбе и рачунске вјежбе.

Литература:

Крстић, Б.,Ољача, Р.,Станковић, Д. (2011):Физиологија дрвенастих биљака, Графомарк, Лакташи.

Ољача, Р., Боришев, М., Крстић, Б., Хркић Илић, З. (2012): Физиологија дрвенастих биљака-практикум, Графомарк, Лакташи

Ољача, Р., Крстић, Б., Пајевић, С. (2006): Физиологија биљака, Арт принт, Бањалука

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-15 бодова); Колоквијум 2 (0-25 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Физиологија биљака

No Documents available

Наставни материјали Физиологија биљака

No Documents available

Корисно на интернету Физиологија биљака