Латински језик

Циљ наставе латинског језика је овладавање основним знањем из подручја латинске морфологије ради стицања сигурности у изговору и нагласку латинских ријечи, те морфолошкој анализи латинске реченице.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ЛАТЈ

Статус предмета: изборни

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Слободанка Пртија, ванр. проф.

Сарадник: -

Условљеност другим предметима: нема условљености.

Исходи учења (стечена знања):

Студенти ће бити оспособљени да правилно изговарају и наглашавају латинске ријечи према правилима о акцентуацији у латинском језику, затим да препознају морфолошке облике и да на успјешан начин користе одређене језичке форме и разумију латинску терминологију која је својствена шумарској струци.

Садржај предмета:

Предмет обухвата историјски преглед и значај латинског језика за шумарску струку; писмо, гласове, гласовне промјене, изговор и нагласак латинских ријечи. У оквиру морфологије обрађује се именска и глаголска флексија. Утврђују се знања о морфологији именица (творба и деклинација), придјева (творба, деклинација и компарација), те бројева (творба, деклинација и особитости у употреби). Обрађују се, граматичи анализирају и преводе на српски језик лакши латински текстови. Пажња се, прије свега, усмјерава на стручну терминологију на латинском језику која се примјењује у области шумарства.

Методе наставе и савладавања градива:

Предмет обухвата историјски преглед и значај латинског језика за шумарску струку; писмо, гласове, гласовне промјене, изговор и нагласак латинских ријечи. У оквиру морфологије обрађује се именска и глаголска флексија. Утврђују се знања о морфологији именица (творба и деклинација), придјева (творба, деклинација и компарација), те бројева (творба, деклинација и особитости у употреби). Обрађују се, граматичи анализирају и преводе на српски језик лакши латински текстови. Пажња се, прије свега, усмјерава на стручну терминологију на латинском језику која се примјењује у области шумарства.

Литература:
Gortan-Gorski-Pauš, (2003). Elementa Latina. Zagreb
Шијачки-Маневић Б. (1996). Граматика латинског језика. Београд
Gortan-Gorski-Pauš (1987). Latinska gramatika. Zagreb
Šugar I. (1977). Latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski botanički rječnik. Zagreb

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (10 бодова); Колоквијум 1 (20 бодова); Колоквијум 2 (20 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Латински језик

No Documents available

Наставни материјали Латински језик

No Documents available

Корисно на интернету Латински језик