Енглески језик

Циљ предмета је да се студент поред прегледа основа граматике енглеског језика, упозна са основним терминима из области шумарства на енглеском језику.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ЕНГЛ

Статус предмета: изборни

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Дејан Милиновић, ма, виши асист.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: нема условљености.

Исходи учења (стечена знања):

Студент посједује основно познавање граматике енглеског језика и способност основног споразумијевања на енглеском језику. Студент познаје основну енглеску терминологију из области шумарства и шумске (термине везане за: називе врста, родова и типова дрвећа; живот шума; сађење, одржавање, сјечу и прераду дрвећа; итд.)

Садржај предмета:
Nouns and Adjectives; Present Simple Tense and Present Continuous Tense; Trees (species and types); Past Simple Tense and Past Continuous Tense; Present Perfect Tense; Life of forests (habitats, photosynthesis, environment and protection of forests); Modal Verbs; Future Tenses (Will and Going To); Tree Planting, Maintenance and Harvesting;  Articles and Determiners; Relative and Conditional Clauses; The Forestry Industry (purposes and benefits of forests; uses of wood).

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература:
Acklam R., Crace A. Total English Pre-intermediate – Student's Book, Pearson Longman
Разни текстови и листови које припрема наставник

Препоручена литература:  
Essential Grammar in Use, Cambridge University Press
Vocabulary in Use Pre-intermediate, Cambridge University Press
Поповић Љ., Мирић В. (2000). Граматика енглеског језика. Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (10 бодова); Колоквијум 1 (25 бодова); Колоквијум2 (25 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Енглески језик

No Documents available

Наставни материјали Енглески језик

No Documents available

Корисно на интернету Енглески језик