Техничко цртање

Оспособљавање студената за систематичност, истрајност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и техничке документације. Савладавање основа конвенционалног и модерног начина израде техничких цртежа и комуницирања путем цртежа. Примјена стандарда у техничкој документацији.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ТЕХЦ

Статус предмета: изборни

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Живко Бабић, ванр. проф.

Сарадник: Мр Бранислав Средановић, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености.

Исходи учења (стечена знања):
Студент ће моћи читати документацију и цртеже и примијенити традиционалне и CAD технике при изради техничких цртежа дијелова и склопова. Студент ће моћи примјењивати ISO систем толеранција мјера и облика и квалитета површина, те бити оспособљен за систематичност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и скица.

Садржај предмета:
Врсте пројектовања. Координатни систем. Квадранти и октанти. Пројекција тачке. Пројекције дужи и праве. Раван. Узајамни просторни односи тачке, праве и равни. Техничка документација. Технички елаборати. Врсте цртежа. Значај стандардизације. Стандардни бројеви. Формати и превијање цртежа. Мјерило. Заглавље и саставница. Техничко писмо. Линије. Принципи приказивања дијелова на цртежу (ортогонално пројицирање и одступање од нацртне геометрије, погледи, просторно приказивање). Правила техничког цртања (цртање спољњег изгледа, пресјеци, шрафирање, упрошћења при цртању). Општа начела котирања. Елементи кота. Опште и посебне одредбе о котирању. Скицирање и снимање машинских дијелова. Израда радионичког цртежа. Означавање стања и квалитета површина. Ознаке површинске заштите и термичке обраде. Означавање материјала. Значај толеранција. Толеранције дужинских мјера. ISO систем толеранција. Толеранције облика и положаја. Склопни цртежи. Упознавање са модерним принципима, концептима и системима за аутоматизовану израду техничких цртежа. Програмска подршка за аутоматизовану израду техничких цртежа.

Методе наставе и савладавања градива:
Предавања, израда графичких радова на папиру и на рачунару, консултације.

Литература: 
Бабић Ж. (2010). Нацртна геометрија, Машински факултет Бања Лука
Бабић Ж. (2009). Инжењерска графика, скрипта, Машински факултет Бања Лука
Стандарди

Облици провјере знања и оцјењивање:

Присуство настави (5 бодова); Графички радови (20 бодова); Колоквијум 1 (15 бодова); Колоквијум 2 (20 бодова); Завршни испит (40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Обавјештења Техничко цртање

Резултати испита Техничко цртање

No Documents available

Корисно на интернету Техничко цртање