Увод у токсикологију

Студент ће да савлада основе градива из токсиколошке хемије и екотоксикологије путем предавања и вјежби, као и савремене методе рада у наведеним обласима.

Катедра: Општи предмет

Шифра предмета: ОШ13ТОКС

Статус предмета: Изборни

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Жељка Марјановић-Балабан, ванр. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: Нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Студент се уводи у теоријски, рачунски и лабораторијски приступ токсиколошке хемије и екотоксикологије.

Садржај предмета:

Увод у токсикологију и екотоксикологију; Однос дозе и ефекта; Метаболизам (биотрансформација); Генотоксичне супстанце; Дејство токсичних супстанци на живе организме; Гасовите токсичне супстанце; Минералне токсичне супстанце; Тровање тешким металима; Токсикологија пестицида; Рачунске и лабораторијске вјежбе из наведених области.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске и лабараторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада (према потреби) и рачунских задатака.

Литература:

Јокановић М. (2001): Токсиколгија. Фармацеутски факултет, Београд

Остала доступна литература из области токсикологије. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Тест 1 (0-20 бодова); Тест 2 (0-20 бодова); Присуство на настави (0-5 бодова); Активност (семинарски рад) (0-5 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Увод у токсикологију

No Documents available

Наставни материјали Увод у токсикологију

No Documents available

Корисно на интернету Увод у токсикологију