Информатика и ГИС у шумарству

Упознавање са развојем информациних технологија и географских информационих система (GIS) и њиховом примјеном у шумарству. Систематизација знања о информационим системима, организији рачунара и података, базама података, програмирању, рачунарским мрежама и Интернету, те о GIS-у. Практично оспособљавање за примјену појединих софтвера, Интернета и GIS-а за самосталну израду и презентовање властитих радова.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ИГИС

Статус предмета: изборни

Семестар: I

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Душанка Бундало, ванр. проф.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: нема условљености.

Исходи учења (стечена знања):
Стечена знања обухватају разумјевање основне грађе и функције рачунара, информационих система и GIS-а и њихове примјене у шумарству. Студенти стичу знања и вјештине у практичној примјени персоналних рачунара и неких стандардних апликативних програма и GIS софтверских пакета који се користе у шумарству.

Садржај предмета:
Иформатика и рачунарска техника и њихова примјена. Информациони системи, организација, карактеристике и примјена у шумарству.
Организација дигиталног рачунара. Алгоритми, начини и средства програмирања. Подаци, организација података, базе података.
Рачунарске мреже, Интернет, сервиси Интернета, заштита података.
Примјена информационих технологија у менаџменту у шумарству.
Географски информациони систем (GIS). Структура, организација, могућности и подручја примјене GIS-а. Растерски, векторски и објектно базирани модели података. Базе података и GIS. Визелизација и графичка интерпретација. GIS пакети.
Примјена GIS-a у шумарству. Најважнија подручја и разлози примјене GIS-a у шумарству Примјери примјене GIS-a у шумарству.

Методе наставе и савладавања градива:
Предавања, практичан рад на рачунару и консултације.

Литература:
Бундало Д.: Информатика и GIS у шумарству, материјали са предавања
Дејановић Р., Прерадовић Љ.: Информационе технологије, Саобраћајни факултет Добој
Алексић Марић В.: Пословна информатика.Економски факултет Бања Лука
Михајловић Д.: Основи геоинформатике. Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (10 бодова); Семинарски рад (10 бодова); Колоквијум 1 (15 бодова); Колоквијум 2 (15 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Информатика и ГИС у шумарству

No Documents available

Наставни материјали Информатика и ГИС у шумарству

No Documents available

Корисно на интернету Информатика и ГИС у шумарству