Техничка механика

Као један од фундаменталних предмета, овај предмет има за циљ разумијевање битних закона и метода механике крутог и деформабилног тијела, те да на основу тога допринесе развоју креативности и способности студената за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13МЕХА

Статус предмета: изборни

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Страин Посављак, ванр. проф.

Сарадник: Гордана Тошић, дипл. инж., асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен за разумијевање и самостално рјешавање инжењерских проблема.

Садржај предмета:

Увод у механику. Механичко кретање и мировање. Простор и вријеме. Увод у статику. Сила као мјера механичког дејства. Аксиоме статике. Разлагање силе на двије компоненте. Пројектовање сила. Сабирање сила. Сучељни систем сила-услови равнотеже. Момент силе. Спрег сила. Сабирање спрегова. Равански систем сила и спрегова-услови равнотеже. Варињонова теорема. Равнотежа раванског система крутих тијела. Трење клизања. Тежиште. Носачи-врсте носача и оптерећења. Реакције у ослонцима, статички дијаграми Увод у отпорност материјала-напон, основне врсте оптерећења и напонских стања, деформације, задатак отпорности материјала, основне хипотезе отпорности материјала. Геометријске карактеристике равних пресјека, моменти инерције. Аксијално напрезање. Смицање. Увијање греда кружног попречног пресјека. Савијање греда. Увод у кинематику. Кинематика тачке. Брзина и убрзање тачке у Декартовом и природном координатном систему. Класификација кретања тачке. Кретање тачке по кружној путањи. Увод у динамику. Њутнови закони динамике. Диференцијалне једначине кретања материјалне тачке у Декартовом и природном координатном систему. Кинетичка енергија материјалне тачке. Рад силе. Закон о промјени кинетичке енергије материјалне тачке.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова. Предавања се изводе уз коришћење презентација и анимација. Рачунске вјежбе прате предавања и на њима се раде задаци из одређених области.

Литература:
Голубовић Д., Којић М., Премовић К.: Техничка механика - општи курс (Статика, Отпорност материјала, Кинематика, Динамика), Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак
Тарг С. М.: Теоријска механика - кратки курс, Грађевинска књига, Београд
Голубовић-Бугарски Д.: Техничка механика - сепарати предавања (скрипта), Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (5 бодова); Семинарски рад (5 бодова); Колоквијум 1 (20 бодова); Колоквијум 2 (20 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Техничка механика

No Documents available

Корисно на интернету Техничка механика