Исхрана биљака

Циљ предмета је да студент савлада цјелокупни процес исхране биљака на физиолошкој бази и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине. Један од циљева је и тај да се студенти упознају о потреби ђубрења шумских станишта и ђубрења расадника, како би могли да утичу на сам ток појединих животних процеса дрвенастих биљака. 

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13ИСХР

Статус предмета: изборни

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Родољуб Ољача, ред. проф.

Сарадник: Зорана Хркић-Илић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Високи и квалитетни прирасти, а у хортикултури велика дрвна и декоративна маса могу да стварају само снажне, здраве, нормално развијене биљке. Овладати, вјештином подизања здравих, моћних биљака немогуће је без темељитог познавања и разумијевања физиологије њихове исхране, јер без тога немогуће је поставити дијагнозу, наиме, шта биљци недостаје. Добро познавање физиологије исхране у ширем смислу, може се у приличној мјери да управља животом биљака, а тиме и количином и квалитетом дрвних сортимената.

Садржај предмета:

Уводно предавње, дефиниција, садржај и подјела исхране биљака. Биогени елементи. Механизам усвајања јона. Теорије усвајања јона. Чиниоци којиутичу на усвајање јона. Значај и улога макроелемената. Значај и улога микроелемената. Кружење минералних материја. Потребе ђубрења шумских станишта. Основе педолошке и физиолошке исхране биљака. Физиолошке законитости за исхрану дрвенастих  биљака. Какво значење има хумус за исхрану биљака. Минерална ђубрива. Органска ђубрива. Техника извођења ђубрења у шумарству. Ђубрење у шумским расадницима. Ђубрења при пошумљавању. Ђубрење плантажних топола и врба. Деловање мјера ђубрења у шумарству, утицај на земљиште, на здраствено стање и отпорност шумског дрвећа, утицај на примање и успијевање, подмлађивање, утицај на продукцију материја шумског дрвећа.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе, теренско-практичне вјежбе и рачунске вјежбе.

Литература:

Крстић, Б.,Ољача, Р.,Станковић, Д. (2011):Физиологија дрвенастих биљака, Графомарк, Лакташи.

Ољача, Р., Боришев, М., Крстић, Б., Хркић Илић, З. (2012): Физиологија дрвенастих биљака-практикум, Графомарк, Лакташи

Југославенски пољопривредни шумарски центар (1978): Ђубрење шумског дрвећа,

Baule/Fricker: Die dungung von waldbaumen

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-50 бодова); Колоквијум 2 (0-25 бодова); Завршни испит (0-15 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Исхрана биљака

No Documents available

Наставни материјали Исхрана биљака

No Documents available

Корисно на интернету Исхрана биљака