Корови у шумарству

Предмет омогућава да се студенти упознају са појмом корова, карактеристикама и најважнијим коровима у шумарству.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13КОРО

Статус предмета: изборни

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Нада Шуматић, ред. проф.

Сарадник: Зорана Хркић-Илић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Стечена знања студентима ће користити за савладавање стручних предмета.

Садржај предмета:

Појам корова, особине и подјела. Корови шумских расадника. Корови шума, шумских сјечина и култура.

Начини сузбијања корова: превентивне, механичке, хемијске мјере и биолошки начини уништавања корова.

Хербициди у шумарству.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабoраторијске вјежбе, теренска настава и консултације.

Литература:

Зекић, Н. (1983): Корови у шумарству и њихово сузбијање. Савез инжењера и техничара шумарства и индустрије за прераду дрвета, Сарајево.

Којић, М., Шинжар, Б. (1985): Корови. Научна књига, Београд.

Шуматић, Н., Тодоровић, Ј., Комљеновић, И., Марковић, М. (1999): Атлас корова. Глас српски, Шумарски факултет, Пољопривредни факултет, Бања Лука.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-5 бодова); Семинарски рад (0-30 бодова); Колоквијум (0-15 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Корови у шумарству

No Documents available

Наставни материјали Корови у шумарству

No Documents available

Корисно на интернету Корови у шумарству