Социологија

Изучавањем овог предмета стичу се уводна, основна и општа знања о друштву, држави, стању, функцији и организацији друштва и државе, правима и слободама кроз основна теоријска схватања, међународне и домаће изворе, дјеловање међународних, регионалних и домаћих организација, нормирање, остваривање, контролу и заштиту права и слобода у нашем уставноправном систему и њихове међународне и транснационалне димензије.

Катедра: Општи предмети

Шифра предмета: ОШ13СОЦИ

Статус предмета: изборни

Семестар: II

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Душко Вејновић, ред. проф.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: нема условљености.

Исходи учења (стечена знања):
Разумијевање централних вриједности друштва и државе и моралних појмова у контексту водећих социолошких, етичких теорија и њиховог утицаја на формирање савремене друштвене и политичке праксе, што укључује и систематизаовање појмова доброг и исправног понашања, њихово оправдавање и промовисање, као и одређивање рђавог и неисправног понашања.

Садржај предмета:
Настанак и развој социологије; Предмет социологије, Методи социолошког истраживања, Људски рад као социолошка категорија, Друштво и друштвене појаве Структура друштва (Друштвене групе – породица, насеље и етничке заједнице, Вертикална структура друштва, Друштвене установе и организације, Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија, Политичка традиција и политичка социјализација, Држава, Политичке партије (странке), Јавно мнијење и улога средстава масовних комуникација у друштвеном животу , Култура – универзална основа људског живота,Социолошки аспекти културе, Култура и цивилизација Демократија, језик и симболочка комуникација, Религија, Мит, Обичаји и морал, Идеологија, Умјетност), Социологија и савремено друштво, Етика, култура и комуникација.

Методе наставе и савладавања градива:

Теоријска настава, теоријске и практичне вјежбе, консултације, семинарски рад, колоквијуми и завршни испит.

Литература:
Вејновић Д. (2012). Социологија, Европски дефендологија центар, Бања Лука
Вејновић Д. (2004). Социологија – одабране теме, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука
Вејновић Д. (2003). Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија у Босни и Херцеговини, Удружење дефендолога Републике Српске и Град Бања Лука, Бања Лука
Марковић Д. Ж. (1996). Општа социологија, Савремена администрација, Београд
Вејновић Д., Вејновић В. (2012). Пословна култура – етика - комуникација, Европски дефендологија центар, Бања Лука

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у настави (10 бодова); Колоквијум 1 (20 бодова); Колоквијум 2 (20 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Социологија

No Documents available

Наставни материјали Социологија

No Documents available

Корисно на интернету Социологија