Шумарска биометрика

Циљ предмета Шумарска биометрика је да студенти овладају основним знањима из примјене и интерпретације статистичких метода у области шумарства, нарочито оних које се односе на масовне појаве.

Катедра: Катедра за планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13ШБИО

Статус предмета: обавезан

Семестар: III

Фонд часова: 2П+3В

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Проф. др Зоран Маунага, ред. проф.

Сарадник: Мр Бране Злокапа, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Познавање основних статистичких метода корисно је за савладавање градива из других шумарских дисциплина, као што су дендрометрија, прираст шума, уређивање шума и друге, те за израду семираских и завршних радова.
Знања стечена из овог предмета примјенљива су за рјешавање практичних (стручних) проблема. У шумарству се најчешће оперише са великим бројем података, које треба прикупити, обрадити и интерпретирати. Статистичке методе су до пуног изражаја дошле у изради шумскопривредних основа.

Садржај предмета:

Уводни дио (подјела материје, задатак предмета, литература, остало), Рачун вјероватноће, Уређивање статистичких скупова, Графичко представљање распореда фреквенција, Мјере централне тенденције (аритметичка и друге средине), Мјере варијабилитета, Мјере облика распореда фреквенција, Теоријски (нормални) распоред, Регресиона анализа (општи дио, рачунање параметара, стандардна грешка, коефицијент детерминације), Статистички узорци (увод, избор елемената узорка, типови узорака, теоријске основе, процјена параметара скупа и планирање величине узорка), Статистички тестови (општи принципи, тестови на бази једног и на бази два узорка, Ф-тест и Хи-квадрат тест).

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз континуирану израду програма у току семестра. Квалитет наставе у цијелости провјерава се анкетирањем студената.

Литература:
  1. Копривица, М. (1997): Шумарска биометрика. Књига I. Институт за шумарство, Београд (обавезна)
  2. Копривица, М. (2000): Статистички узорци. Интерна скрипта (обавезна)
  3. Прањић, А. (1986): Шумарска биометрика. Шумарски факултет, Загреб (допунска)
  4. Хаџивуковић, С. (1991) Статистички методи. Пољопривредни факултет, Нови Сад (допунска).
 
Облици провјере знања и оцјењивање:

Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми.

Активност (20 бодова), колоквијуми 1. и 2. (40 бодова) и завршни испит (40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумарска биометрика

No Documents available

Наставни материјали Шумарска биометрика

No Documents available

Корисно на интернету Шумарска биометрика