Педологија

Циљ предмета је да студент савлада основне карактеристике земљишта, те факторе и услове који утичу на формирање земљишта. Циљ је упознавање студената са значајем земљишта у шумарству.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ПЕДО

Статус предмета: обавезан

Семестар: III

Фонд часова: 2П+2В уз 4 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Др Маријана Каповић-Соломун, доц.

Сарадник: Свјетлана Ћоралић, дипл.инж., асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Петрографије са геологијом
Исходи учења (стечена знања):

Студент стиче потребна знања о факторима који утичу на формирање земљишта, његовим морфолошким, физичким и хемијским обиљежјима. Такође добија јасну представу о улози земљишта и његове флоре и фауне у кружењу биогених макро и микроелемената неопходних за раст и развој биљних врста. Студент разумије плодност и продуктивност земљишта те значај очувања овог природног ресурса. Оспособљен је за самосталан опис земљишта на терену, истраживање физичких и хемијских особина на терену, те узорковање материјала за лабораторијска проучавања земљишта.

Садржај предмета:

Увод; Педогенетички фактори: Геолошки супстрат, Рељеф, Клима, Вегетација, Човјек и Вријеме. Педогенетички процеси; Текстура земљишта (лабораторијско одређивање); Структура земљишта (лабораторијско одређивање); Густина земљишта, везаност, тврдоћа, љепљивост, пластичност земљишта; Порозност земљишта; Вода у земљишту; Водне константе; Топлотне особине земљишта; Хумус у земљишту (лабораторијско одређивање); Реакција земљишта (лабораторијско одређивање); Адсорптивни комплекс земљишта (лабораторијско одређивање); Садржај и значај биогених макро и микроелемената (лабораторијско одређивање); Азот, фосфор, калијум, калцијум и  магнезијум у земљишту.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе, теренска настава и консултације. Предвиђена је теренска настава на различитим локалитетима у циљу упознавања различитих типова шумских земљишта и њихових обиљежја.

Литература:
  1. Ћирић, М. (1984): Педологија, I издање, ООУР Завод за уџбенике и наставна средства, Сарајево.
  2. Живковић, М. (1991): Педологија, генеза, састав и особине земљишта, Прва књига, Пољопривредни факултет, Београд.
  3. Кнежевић, М., Кошанин, О. (2007): Практикум из педологије, Шумарски факултет, Београд.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Присуство и ангажовање (10 бодова); Тест 1 (0 - 20 бодова); Тест 2 (0 - 20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Педологија

No Documents available

Наставни материјали Педологија

No Documents available

Корисно на интернету Педологија