Генетика са оплемењивањем биљака

Наставним планом и програмом овог предмета студенти ће преко систематских повезаних цијелина, од основе цитогенетике, трансмисионе генетике, биохемијске генетике до популационе и еволуционе генетике упознати са савременим општим теоријским основама наслеђа, промјенљивости и узрока онтогенетског развића биљака.

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума

Шифра предмета: ОШ13ГЕНЕ

Статус предмета: обавезан

Семестар: II

Фонд часова: 3П+3В 

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Милан Матаруга, ред. проф.

Сарадник: Мр Вања Даничић, виши асист.

Условљеност другим предметима: -

Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу потребна биолошка, техничка и практична знања која ће им у комбинацији са познавањем законитости генетике, омогућити савладавања принципа, метода и техника оплемењивања биљака. Такође студенти ће стећи неопходан ниво знања за примјену у савременој биљној производњи као и у очувању и усмјереном коришћењу генофонда популација дрвећа и жбуња.

Садржај предмета:

Садржај предавања:

Задаци генетике и значај за шумарску науку; Основи цитогенетике; Трансмисиона генетика; Интеракција насљедне основе и населеђивање пола и наслеђе везано за пол; Облици промјенљивости и њихова класификација; Биохемијске основе насљедног процеса и процеса промјенљивости; Генетика популације и генетичке основе еволуције; Задаци и значај оплемењивања за шумарство; Полазни материјал и принципи наслеђевиања квалитативних и квантитативних својстава; Начини оплемењивања биљака; Оплемењивање селекцијом; Оплемењивање на раст, бујности и толерантност; Примјена генетичких маркера у оплемењивању биљака.

Садржај вјежби:

Oснови цитогенетике; Образовање полних ћелија и оплођење код биљака; Основе трансмисионе генетике; Насљеђивање пола и насљеђе везано за пол; Полазни материјал; Методе и начини оплемењивања биљака; Квантитативна и квалитативна својства; Примјена генетичких маркера у оплемењивању биљака.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература:

Туцовић, А. (1990): Генетика са оплемењивањем биљака, Научна књига, Београд

Исајев, В., Шијачић-Николић, М. (2003): Практикум из генетике са оплемењивањем биљака, Шумарски факултет Универзитета у Београду и Бањојлуци

Бошковић, Ј., Исајев, В. (2007): Генетика, Мегатренд Универзитет у Београду

Kajba, D., Ballian, D., (2007): Šumarska genetika. Univerzitet u Zagrebu i Sarajevu

 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум I (0-20 бодова); Колоквијум II (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Наставни материјали Генетика са оплемењивањем биљака

No Documents available

Корисно на интернету Генетика са оплемењивањем биљака