Производи шума

Студент треба да упозна непосредне корист од шуме, које се огледају у различитим производима шума. Он треба да препозна неки производ, да опише његове главне особине и да му одреди квантитет и квалитет. Када је ријеч о љековитом, јестивом и ароматичном биљу, студент треба да познаје закономјерност појављивања главних носиоца сировинске основе, како на нивоу индивидуе (популације врсте), тако и на нивоу тзв. шире еколошко-вегетацијске јединице (типа станишта).

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13ПРОИ

Статус предмета: обавезан

Семестар: III

Фонд часова: 2П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Др Дане Марчета, доц.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: 
Исходи учења (стечена знања):

Студент треба да стекне знања о асортиману производа који се могу очекивати из шума, класификацију производа, појавне облике на тржишту као и знања о значају сваког од производа.

Садржај предмета:

УВОД - Користи од шуме. Класификација производа шума. Значај производа шума код нас и у свијету ПРОИЗВОДИ ИЗ ДРВЕТА - Мјерење запремине. Грешке и бонификација. Примјена стандарда. Дрво за техничко искоришћење. Дрво за хемијско искоришћење. Дрво за огрев. Дрво тропског подручја. НЕДРВНИ ПРОИЗВОДИ ШУМА – КОРА- Хемијски састав и структурни односи. Кора као сировина за производњу штавних материја. Кора као сировина за производњу плута. ДРВНО ЗЕЛЕНИЛО - Хемијски састав и структурни односи. Етерична уља у дрвном зеленилу (количина, физикално-хемијске константе, органо-лептичка својства). ЕКСКУДАТИ И ЕКСТРАКТИ ИЗ ДРВЕТА - Смола (хемијски састав, стварање, рапоред у дрвету). Сокови из дрвета (хемијски састав, стварање, распоред у дрвету). Екстракти из дрвета (хемијски састав, стварање и лучење као реакција на утицај околине, фармаколошки активне материје). СЈЕМЕ И ПЛОДОВИ - Класификација сјемена и плодова. Сјеме и плодови за биљну репродукцију. Сјеме и плодови као природна љековита средства. Јестиво сјеме и плодови ЉЕКОВИТО, ЈЕСТИВО И АРОМАТИЧНО БИЉЕ - Главни састојци љековитог биља. Биљне дроге. Приказ љековитог и ароматичног биља по ширим еколошко-вегетацијским категоријама. Биљне врсте и њихови дијелови који могу да послуже као храна. Отровно биље. ЈЕСТИВЕ ГЉИВЕ - Хемијски састав и храњива вриједност гљива. Микроскопске и макроскопске одлике гљива. Поступци детерминације гљива. Систематика гљива. Најваљније врсте јестивих гљива. Отровне гљиве. Поступци код тровања са гљивама. ОСТАЛЕ КОРИСТИ ОД ШУМЕ.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и теренска настава. У склопу теренске наставе ће се посјетити предузеће које се бави откупом и прерадом љековитог биља или гљива.

Литература:

Lazarev V. (2003): Makrogljive i njihova upotrebna vrijednost. Institut za šumarstvo Beograd
Lјubojević S. (1999): Proizvodi šuma. Šumarski fakultet u Banjoj Luci i WUS Austrija.
Nikolić S. (1966): Iskorišćavanje šuma – III deo. Naučna knjiga. Beograd.
Stefanović V. (1985): Lјekovito i jestivo šumsko bilje. Šumarski fakultet u Sarajevu.
Ušćuplić M. (1984): Gljive. CEDUS. Univerzitet u Sarajevu.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Производи шума

No Documents available

Наставни материјали Производи шума

No Documents available

Корисно на интернету Производи шума