Механизација у шумарству

Први важан циљ је студенте упознати са изабраним поглављима из механике, техничке термодинамике, техничке хидромеханике, машинских елемената који су важни за разумијевање принципа и градње шумских машина. Други циљ је да студенти стекну потребне информације и знања о техничко-технолошким карактеристикама и могућностима коришћења механизованих уређаја у експлоатацији, искоришћавању, подизању и заштити шума.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13МХЗЦ

Статус предмета: обавезан

Семестар: III

Фонд часова: 2П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Проф. др Гордана Лакић Глобочки, ред. проф.

Сарадник: Др Дане Марчета, доц.

Условљеност другим предметима: 

Исходи учења (стечена знања):

Очекује се систематизација и проширивање егземпларних знања стечених у претходном школовању, одговоран однос и поштовање техничких прописа о машинама и уређајима, стицање ширих знања о машинама у циљу омогућавања компетентних комуникацијау вези избора, експлоатације, руковања и одржавања шумске механизације.

Садржај предмета:

Општи појмови: механизација, алат, оруђе, показатељи степена механизације. Машински материјали. Технологија машиноградње. Машински елементи (елементи за везивање, пренос снаге). Мотори СУС (погонски агрегат, горива и мазива)Машине за сјечу и израду дрвета (моторне тестере, машине за корање, машине за балирање, машине за иверање, машине за брикетирање, харвестерии процесори)Машине за привлачење и изношење дрвета (скидери, жичаре, трактори итд.)Машине за утовар и истовар дрвета (шумске дизалице, шумска витла). Машине за превоз дрвета. Машине за градњу и одржавање шумских путева. Машине за подизање, његу и заштиту шума. Одржавање машина и мјере заштите руковаоца. Настава се одвија путем предавања, вјежби, и теренске наставе на којој се студенти упознају с битним особинама шимских машина које се користе у специфичним условима

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, теренска настава.

Литература:

Николић, С. (1990): Meханизација у шумаарству, Шумарски факултет Београд

Dereta, B.(1986): Motorne pile, Školska knjiga, Zagreb

Web stranice poznatih proizvođača šumarskih mašina i uređaja

A.J. MacDonald(1999): Harvesting Systems and Equipment in British Columbia, FERIC handbook, ISSN 0701-8355 ; No. HB-12 (допунска литература)

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току рада (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Механизација у шумарству

No Documents available

Наставни материјали Механизација у шумарству

No Documents available

Корисно на интернету Механизација у шумарству