Шумски генетички ресурси

Очување генетичке разноликости се данас сматра основом одрживог, ефикасног и мултифункционалног шумарства и доводи у позицију „шумски генетички ресурси = одрживо газдовање шумама“, а да у исто вријеме служе и као основа за генетско унапређење кроз селекцију, оплемењивање и плантажно шумарство.

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума

Шифра предмета: ОШ13ШГРЕ

Статус предмета: обавезан

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Милан Матаруга, ред. проф.

Сарадник: Мр Вања Даничић, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Генетике са оплемењивањем биљака
Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу теоријска и практична знања о принципима и методама очувања генетске разноликости и генетичких извора шумског дрвећа. Студенти се упознају и са циљевима шумарске политике, законодавства и економског аспекта очувања генетичке разноликости, као и са његовим значајем и важности у шумским екосистемима.

Садржај предмета:

Садржај предавања:
Појам генетичке разноликости; Значај шумских генетичких ресурса; Међународне и националне иницијативе; Претње шумским генетичким ресурсима; Генетика популације и шумски генетички ресурси; Размјена (трговина) генетичким материјалом; In situ конзервација у природно управљаним шумама;  In situ конзервација у заштићеним подручјима; Ex situ методе очувања у засађеним шумама, Ex situ методе очување путем складиштења; Општа генетика у функцији очувања генетичких ресуса; Одрживо газдовање и шумски генетички ресурси; Оснивање шума и шумски генетички ресурси;  Биотехнологија и оплемењивање.
Садржај вјежби:
Биодиверзитет-генетички диверзитет; Извори варијабилности код шумског дрвећа; Фактори обликовања генетске разноликости; Методе in situ и еx situ конзервације генетске разноликости; Упознавање са начином израде елабората; Израда приједлога модела за конзервацију конкретне врсте - заједнички рад.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације

Литература:

Матаруга, М., Исајев, В., Орловић, С. (2013): Шумски генетички ресурси. Универзитет у Бањојлуци, Шумарски факултет, Бањалука.

Шијачић-Николић, М., Миловановић, Ј. (2010): Очување и усмјерено коришћење шумских генетичких ресурса
Geburek, Thomas; Turok, Josef (eds.) (2004): Conservation and Management of Forest Genetic Resources in Europe; Arbora Publishers, Zvolen. p. 1-669.
FAO, FLD, IPGRI (2004): Forest genetic resources conservation and management. Vol. 1: Overview, concepts and some systematic approaches. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.


Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум I (0-20 бодова); Колоквијум I(0-30 бодова); Завршни испит (0-40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумски генетички ресурси

No Documents available

Наставни материјали Шумски генетички ресурси

No Documents available

Корисно на интернету Шумски генетички ресурси