Шумска земљишта

Циљ предмета је да студент савлада најраспрострањеније типове земљишта на нашим просторима, те да се упозна са актуелним класификацијама земљишта и начином израде педолошких карата.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ЗЕМЉ

Статус предмета: обавезан

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+2В уз 4 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Маријана Каповић-Соломун, доц.

Сарадник: Свјетлана Ћоралић, дипл. инж., асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Петрографије са геологијом и Педологије

Исходи учења (стечена знања):

Студент стиче потребна знања о Класификацијама шумских зељишта. Савладава најраспрострањеније типове шумских земљишта и њихове особине. Оспособљава се за самостално детерминисање типова земљишта, те процјену његове плодности и продуктивности за поједине биљне врсте.

Садржај предмета:

Класификација земљишта Југославије. WRB и остале класификацијеземљишта. Основни генетички земљишни хоризонти и подхоризонти. Класа неразвијених земљишта. Класа хумусно акумулативних земљишта. Класа камбичних земљишта. Класа елувијално – илувијалних земљишта. Класа епиглејних земљишта. Класа хипоглејних земљишта. Класа флувијатилних и флувиоглејних земљишта, Тресетна, Антропогена и Заслањена земљишта. Земљишне комбинације. Израда педолошких карата. Теренско проучавање земљишта.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, теренска настава и консултације.

Литература:

  1. Ћирић, М. (1984): Педологија, I издање, ООУР Завод за уџбенике и наставна средства, Сарајево.
  2. Шкорић, А., Филиповски, Г., Ћирић, М. (1985): Класификација земљишта Југославије, Посебно издање, књига LXXVIII, Одјељење природних и математичких наука, књига 13. Академија наука и умјетности БиХ, Сарајево.
  3. FAO/ISRIC (2006). World References Base for Soil Resources, World Soil Report, No.103, Rome, 128
  4. *** (1966): Методика теренског испитивања земљишта и израда педолошких карата, Приручник за испитивање земљишта, књига 4, ЈДПЗ. Београд.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Присуство и ангажовање (10 бодова); Тест 1 (0 - 10 бодова); Тест 2 (0 - 10 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумска земљишта

No Documents available

Наставни материјали Шумска земљишта

Корисно на интернету Шумска земљишта