Шумске комуникације

Упознати студента са улогом и значајем шумских комуникација за постизање циљева вишенамјенског шумарства, савладати техничке елементе шумских комуникција и њихово димензионисање. Компетенције: евалуација позитивних и негативних утицаја шумских комуникација на шумски систем, планирање трајног газдовања шумском инфраструктуром.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13КОМУ

Статус предмета: обавезан

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+3В уз 3 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Игор Поточник, ред. проф.

Сарадник: Владимир Петковић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања):

Студенти треба да се упознају са основним принципима планирања, пројектовања, градње и одржавања шумаких путева. На тај начин ће бити оспособљени да самостално раде на пословима отварања шума шумским путевима, прикупљању података за њихово пројектовање, израду пројекта, градњу и одржавање.

Садржај предмета:

Састоји се од упознавања са основним елементима транспорта, а то су: возило, товар и пут. Познавање основних карактеристика возила и товара неопходно је за димензионисање шумских путева. Савладавања основних метода за пројектовање шумских путева како ситуације тако и уздужног и попречног профила, одређивања количине радова и трошкова пројектовања и градње. Затим ту је и проблеатика отварања шума, одређивање оптималне густине шумских путева у различитим теренским условима. Студенти треба да се упознају са начинима градње, машинама за градњу шумских путева и на крају са поступцима и трошковима њиховог одржавања.

Методе наставе и савладавања градива:

За савладавање градива предвиђено је извођење предавања, затим вјежби у оквиру којих ће студенти самостално израдити идејни пројекат шумског пута, са стеченим знањима затим одлазе на теренску наставу гдје ће директним методом прикупити податке неопходне за пројектовање шумског пута и по групама израдити пројекат.

Литература:

  1. Поточник, И., (2006): Семинар за пројектанте шумских путева, Бања Лука, Универзитет у Бања Луци, Шумарски факултет, 176стр.
  2. Поточник, И., (2004): Шумске комуникације, Предавања за студент шумарства на CD
Облици провјере знања и оцјењивање:

активности у току наставе 10 бодов, тестови 40 бодова и завршни испит 50 бодова.

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Обавјештења Шумске комуникације

Резултати испита Шумске комуникације

No Documents available

Наставни материјали Шумске комуникације

No Documents available

Корисно на интернету Шумске комуникације