Шумске комуникације

Упознати студента са улогом и значајем шумских комуникација за постизање циљева вишенамјенског шумарства, савладати техничке елементе шумских комуникција и њихово димензионисање. Компетенције: евалуација позитивних и негативних утицаја шумских комуникација на шумски систем, планирање трајног газдовања шумском инфраструктуром.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13КОМУ

Статус предмета: обавезан

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+3В уз 3 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Игор Поточник, ред. проф.

Сарадник: Др Владимир Петковић, доц.

Условљеност другим предметима: -
Исходи учења (стечена знања):

Студенти треба да се упознају са основним принципима планирања, пројектовања, градње и одржавања шумаких путева. На тај начин ће бити оспособљени да самостално раде на пословима отварања шума шумским путевима, прикупљању података за њихово пројектовање, израду пројекта, градњу и одржавање.

Садржај предмета:

Састоји се од упознавања са основним елементима транспорта, а то су: возило, товар и пут. Познавање основних карактеристика возила и товара неопходно је за димензионисање шумских путева. Савладавања основних метода за пројектовање шумских путева како ситуације тако и уздужног и попречног профила, одређивања количине радова и трошкова пројектовања и градње. Затим ту је и проблеатика отварања шума, одређивање оптималне густине шумских путева у различитим теренским условима. Студенти треба да се упознају са начинима градње, машинама за градњу шумских путева и на крају са поступцима и трошковима њиховог одржавања.

Методе наставе и савладавања градива:

За савладавање градива предвиђено је извођење предавања, затим вјежби у оквиру којих ће студенти самостално израдити идејни пројекат шумског пута, са стеченим знањима затим одлазе на теренску наставу гдје ће директним методом прикупити податке неопходне за пројектовање шумског пута и по групама израдити пројекат.

Литература:

  1. Поточник, И., (2006): Семинар за пројектанте шумских путева, Бања Лука, Универзитет у Бања Луци, Шумарски факултет, 176стр.
  2. Поточник, И., (2004): Шумске комуникације, Предавања за студент шумарства на CD
Облици провјере знања и оцјењивање:

активности у току наставе 10 бодов, тестови 40 бодова и завршни испит 50 бодова.

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумске комуникације

Наставни материјали Шумске комуникације

Корисно на интернету Шумске комуникације