Анатомија и својства дрвета

Циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања о шуми као извору сировине, анатомској грађи, физичким и механичким својствима дрвета, као и грешкама које утичу на квалитет дрвних сортимената, односно да студенте упознају са дрветом као материјалом за прераду и употребу.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13АНАТ

Статус предмета: обавезан

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник:  Проф. др Здравко Поповић, ред. проф.

Сарадник: Мр Данијела Петровић, виши асист.

Условљеност другим предметима: Нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Изучавањем овог предмета  студенти ће преко систематски повезаних целина стећи потребна знања о анатомским, физичким и механичким својствима дрвета, као и грешкама дрвета. Ово знање им је неопходно за правилно и рационално искоришћавање и узгајање шума. 

Садржај предмета:

Увод. Стабло. Делови стабла. Дрво. Кора. Макроскопска грађа дрвета. Микроскопска грађа дрвета. Физичка својства дрвета. Влажност дрвета. Густина дрвета. Промена димензија, запремине и облика дрвета. Одређивање прида на утезање. Топлотна моћ дрвета. Механичка својства дрвета. Еластичност и пластичност. Статички напони у дрвету. Грешке дрвета.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.

Литература:

Обавезна литература

 Шошкић, Б., Поповић, З. (2002): Својства дрвета, Шумарски факултет, Београд.

Шошкић, Б. (1989): Својства дрвета – практикум, Шумарски факултет, Београд.

Шошкић, Б., Поповић, З. (1992): Збирка решених задатака из Својстава дрвета, Шумарски факултет, Београд.

Допунска литература

Карахасановић, А. (1988): Наука о дрвету, Свјетлост, Сарајево.

Kollman/Cote (1984): Principles of Wood Science and Tehnology, New York.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Анатомија и својства дрвета

No Documents available

Наставни материјали Анатомија и својства дрвета

No Documents available

Корисно на интернету Анатомија и својства дрвета