Екологија шума

Циљ предмета је да студенти стекну теоријско знање из опште екологије које ће моћи примијенити на интегрално изучавање шумских екосистема.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ЕКОШ

Статус предмета: изборни

Семестар: III

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Југослав Брујић, доц.

Сарадник: Др Владимир Ступар, доц.

Условљеност другим предметима: нема
Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу теоријско знање о узајамним односима међу живим организмима те њиховим односима према неживој средини у шумским екосистемима. Разумијеваће динамику процеса кружења енергије, прехрамбених ланаца и њихов утицај на структуру и биомасу шумског екосистема у цјелини (и биљна и животињска компонента). Научиће примјењивати модел еколошке нише и животног оптимума појединих врста у склопу једног сложеног и великог система какав је шумски екосистем.

Садржај предмета:

Предмет Екологија шума обухвата теоријске основе екологије као научне дисциплине и повезаност с другим дисциплинама, појам и функционисање шумских екосистема, структуру, еколошке и биолошке односе у шумским екосистемима, главне утицаје на стабилност и пропадање шумских екосистема, проток енергије и храњивих материја, распрострањеност шумских екосистема, биотичке факторе у шумским екосистемима, зооценозе и микробиоценозе као факторе стабилности. Биће представљени популацијски односи, еколошке нише и различити облици миграција. Нагласак ће бити на разумијевању дјеловања различитих фактора, нарочито животињске заједнице, који су темељ биодиверзитета у сваком екосистему. Односи у оквиру шумског екосистема биће представљени свим облицима интеракција међу врстама, од компетиције, преко предаторства и паразитизма, до мутуализма. Посебан нагласак ће бити стављен на динамику шумског екосистема, прехрамбене ланце и њихов утицај на биомасу и проток енергије у шумским екосистемима.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, консултације.

Литература:

Stevanović M. B. & Janković M.M. (2001): Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. NNK International, Beograd [изабрана поглавља]
Stanković S. (1956): Ekologija životinja. Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije, Beograd [изабрана поглавља]
Pavlović N. & Radović I. (2014): Osnovi ekologije. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [изабрана поглавља]

Облици провјере знања и оцјењивање:

Током предавања и вјежби студенти ће бити задужени за писмено и усмено објашњење појединих практичних примјера из тематике која се предаје. Током семестра сваки студент ће направити један семинарски рад који се састоји од писаног материјала, израде презентације (Power Point) и излагања семинара. Сви писани материјали заједно са писменим испитом бити ће подлога за усмени испит и коначну оцјену.

Активност у току наставе (10 бодова); Семинарски рад (20 бодова); Колоквијум (20 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Екологија шума

No Documents available

Корисно на интернету Екологија шума