Дендрохронологија

Основни циљ изучавања предмета је стицање знања из области дендрохронологије, интердисциплинарне науке која користи датирање прстенова прираста односно одређивање тачне године њиховог формирања за анализу временских и просторних образаца различитих процеса у природи. Циљ изучавања предмета је и стицање потребних знања за биоиндикацију виталности шума на бази дебљинског прираста. Тежиште је на дефиницији дендрохронологије, физиологији формирања и факторима који утичу на формирање прстенова прираста, анатомској (макроскопској и микроскопкој) грађи дрвета врста које су важне за дендрохронолошке студије, методама и опреми у дендрохронолошким студијама и пракси.
Катедра: Катедра за планирање газдовања шумама
Шифра предмета: ОШ13ДХРО
Статус предмета: изборни
Семестар: III
Фонд часова: 2П+2В
Број ЕЦТС бодова: 4
Наставник: Др Војислав Дукић, ванр. проф.

Сарадник: Мр Данијела Петровић, виши асист.

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Студенти ће стећи потребна знања за планирање истраживања, прикупљање и припремање узорака и употребу алата и метода које се користе у дендрохронолошким истраживањима. Такође ће стећи потребна знања за анализу анатомске грађе дрвета и за оцјену виталности стабала и састојина на основу анализе дебљинског прираста.

Садржај предмета:

Увод у Дендрохронологију, Основе раста и прираста стабала, Анатомска грађа дрвета, Упознавање са теренском и лабораторијском опремом и софтверима који се користе у дендрохронолошким истраживањима, Дендрохронолошке методе, Примјена статистичких метода у дендрохронолошким истраживањима, Дендрохронологија и клима, Дендрометријска анализа раста стабла, Биоиндикација виталности стабала и састојина.

Методе наставе и савладавања градива:

Настава се изводи путем предавања и вежби. У току наставе теоријска излагања се комбинују са аудио-визуелним презентацијама и интерактивним радом. У оквиру наставе израђују се семинарски радови.

Литература:

1.      Cook, E. R., Kairiukstis, L. A. (1989): Methods of dendrochronology (applications in the environmental sciences).- Dordrecht, Boston, London, Kluwer academic publishers, 394 s.

2.      Schweingruber, F. H. (1989): Tree rings: basics and applications of dendrochronology.- Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publisher, 276 s.

3.      Вилотић, Д. (2000): Упоредна анатомија дрвета, Шумарски Факултет, Београд

4.      Stokes, M. A., Smiley, T. L. (1996): An Introduction to Tree-Ring Dating.- Tucson, The University of Arizona Press, 73 s.

5.     Маунага, З. (2012): Прираст шума, Шумарски Факултет Универзитетa у Бањoj Луци, Бања Лука.

6.     Дукић, В., Петровић, Д. (2014): Дендрохронологија, Скрипта, Шумарски факултет у Бањој Луци.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми осим завршног испита. Kолоквијум може бити писмени испит или семинарски рад. Активност (20 бодова), Колоквијуми 1. и 2. (40 бодова), завршни испит (40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Дендрохронологија

No Documents available

Наставни материјали Дендрохронологија

No Documents available

Корисно на интернету Дендрохронологија