Производи шума анималног поријекла

Студент треба да упозна непосредне користи од шуме, које се материјализују у различитим производима анималног поријекла. Он треба да препозна производ, да му оцијени квалитет и да му одреди намјену.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13АНИМ

Статус предмета: изборни

Семестар: III

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Дане Марчета, доц.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: 

Исходи учења (стечена знања):

Студент треба да стекне знања о асортиману анималнох производа који се могу очекивати из шума, класификацију производа, појавне облике на тржишту као и знања о значају сваког од производа.

Садржај предмета:

АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ НАМИЈЕЊЕНИ ЗА ИСХРАНУ - Слатководне рибе. Ријечни рак. Виноградски и сиви пуж. Јаја (фазан, препелица). Месо пернате дивљачи (дивља гуска, дивља патка, фазан, јаребица, шумска шљука). Месо ниске дивљачи (јазавац, зец, пух). Месо високе дивљачи (дивља свиња, јелен, срна, медвјед). АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ НАМИЈЕЊЕНИ ЗА ФАРМАЦЕУТСКЕ СВРХЕ - Пијавице. Лој (дивља мачка, јазавац, медвјед, пух). Осушена тјелашца бубка зеленог (шпанска мушица). АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ НАМИЈЕЊЕНИ ЗА ИНДУСТРИЈУ КОЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ - Крзно (дивља мачка, куна златица, куна бјелица, лисица, зец, видра). АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ НАМИЈЕЊЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ КУЋНЕ РАДИНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА - Кости и рогови (јелен, срндаћ), кожа (медвјед), препариране птице.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, теренска настава.

Литература:

Ljubojević, S. (2011): Proizvodi šuma animalnog porijekla, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Sarnavka R.. (1946): Sporedni proizvodi šuma. Šumarski priručnik II dio. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb.

Mikavca, D., Savić N. (1999): Ribe rijeke Drine, Poljoprivredni fakultet u Banja Luci.

Ugrenović, A. (1948): Upotreba drveta i sporednih produkata šume. Nakladni zavod. Zagreb

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Производи шума анималног поријекла

No Documents available

Наставни материјали Производи шума анималног поријекла

No Documents available

Корисно на интернету Производи шума анималног поријекла