Биодиверзитет шума

Претпоставка за слушање овог предмета је познавање флоре шумских и других природних екосистема, стечено кроз наставу Ботанике и Фитоценологије. Кроз овај модул, студенти се упознају са ријетким, угроженим и заштићеним врстама биљака у РС, БиХ и земљама окружења.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13БИОД

Статус предмета: изборни

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Владимир Ступардоц.

Сарадник: Др Владимир Ступардоц.

Условљеност другим предметима: нема
Исходи учења (стечена знања):

Познавање врсте подразумијева познавање њене таксономије, морфологије, биологије, екологије, ареала и статуса у био-легислативи.

Садржај предмета:

Општи дио: Таксономске, морфолошке и биолошке основе. Херболошке поставке. Еколошке особине станишта.Физиономске и станишне класификације. Идиоелементи. Животни облици. Геоелементи. Ценоелементи. Еколошки индекси. Кањонска и рефугијална станишта. Субпанонске шуме. Мочварна и влажна станишта. Тресетишта. Високопланинска станишта. Станишта (суб)медитерана и оромедитерана. Фактори и категорије угрожености-заштићености. Статуси врста. Црвене листе и црвене књиге.
Посебни дио: Lychenophyta. Bryophyta Lycopodiaceae-Equisetaceae-Ophioglossaceae -...- Pinaceae -...- Ephedraceae.,Aristolochiaceae-Ranunculaceae -...- Crassulaceae-Saxifragaceae-Rosaceae. Fabaceae-Droseraceae -...- Geraniaceae -...- Euphorbiaceae-Apiaceae. Paeoniaceae -...- Violaceae -...- Caryophyllaceae -...- Plumbaginaceae. Gentianaceae -...- Dipsacaceae -...- Scrophulariaceae -...- Verbenaceae. Lamiaceae-Callitrichaceae-Campanulaceae. Asteraceae-Cichoriaceae. Butomaceae -...- Liliaceae -...- Iridaceae -...- Orchidaceae. Juncaceae-Cyperaceae-Poaceae -...- Typhaceae.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, семинарски рад.

Литература:

Шилић Ч. (1984, 1988): Ендемичне биљке. Природа Југославије
Црвена књига биљака Хрватске.
Црвена књига биљака Србије.
Лакушић В. (1982, 1988): Планинске биљке. Природа Југославије 5, Сарајево.
Шилић Ч. (2002): Ендемичне и ријетке биљке парка природе Блидиње.
Буцало В. и др. (2008): Флора прашумског резервата Лом. Шумарски факултет Бања Лука
Брујић Ј. и Милановић Ђ. (2011): Биодиверзитет Цицеља. Arbor Magna, Бања Лука.
Дрешковић Н. и др. (2011): NATURA 2000 у Босни и Херцеговини. WWF, Сарајево

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-15 бодова); Семинарски рад (0-20 бодова); Колоквијум (0-25 бодова); Завршни испит (0-40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Биодиверзитет шума

No Documents available

Наставни материјали Биодиверзитет шума

No Documents available

Корисно на интернету Биодиверзитет шума