Шумске мелиорације

Циљ модула је да студенти овладају основама принципа и метода мелиорације шума у зависности од њиховог, стања, еколошких услова станишта и регенеративне способности дрвећа.

Катедра: Гајење шума

Шифра предмета: ОШ13МЕЛИ

Статус предмета: изборни

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Зоран Говедар, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: положени предмети I године студија

Исходи учења (стечена знања):

Исход учења је обезбјеђивање знања и способности студената за: утрђивање критеријума и степена деградираности шума и шумског земљишта, самостално пројектовање и извођење радова на мелиорацији шума и превођењу у високи узгојни облик, као и за пројектовање и подизање заштитних шумских појасева.

Садржај предмета:

Увод, дефиниција, карактеристике, потреба, циљ и објекти мелиорација; Теоријске основе припреме мелиоративних радова у шумарству; Узроци деградације шума (абиотички, биотички и антропогени); Заштитни шумски појасеви; Вегетациони облици деградираних шума; Критеријуми за утврђивање степена деградираности шума; Општи принципи мелиорације деградираних и изданачких шума; Припремни радови за мелиорацију шума; Стање деградираних шума као фактор мелиорације; Мелиорација деградираних изданачких шума; Методи мелиорације деградираних и изданачких шума; Избор начина и метода мелиорације деградираних шумских станишта; Практична примјена метода и начина мелиорације дегардираних шума.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе; израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; положене предиспитне обавезе.

Литература:
  1. Крстић, М. (2006): Гајење шума - конверзија, мелиорација и вештачко обнављање, Уџбеник, Шумарски факултет у Београду
  2. Лујић, Р. (1973): Шумске мелиорације. Уџбеник. Шумарски факултет у Београду
  3. Шафар, Ј. (1963): Узгајање шума. Уџбеник, Загреб – изабрана поглавља
  4. Патакy, Љ. (1956): Мелиорација шикара и других облика деградираних ниских шума. Сарајево
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумске мелиорације

No Documents available

Наставни материјали Шумске мелиорације

No Documents available

Корисно на интернету Шумске мелиорације