Екологија дивљачи

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основне појмове екологије дивљачи и да се упозна са основним правцима развоја те науке.

Катедра: Ловство

Шифра предмета: ОШ13ЕКОД

Статус предмета: изборни

Семестар: IV

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Драган Гачић, ванр. проф.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Студент добија јасну представу о екологији дивљачи и њеном значају у развоју популације дивљачи.

Садржај предмета:

Увод: Појам екологије дивљачи, аутекологије, демекологије и симекологије, биоциклуси, биценоза, биоми, хабитат, биотоп.
Аутекологија: утицај абиотичких, биотичких и трофичких фактора на живот и размножавање разноврсне длакаве и пернате дивљачи. Упознавање са законима минимума и оптимума у развоју длакаве и пернате дивљачи, еуривалентни и стеновалентни организми.
Абиотички фактори: свјетлост, температура ваздуха, влага, оборине, вјетрови. Дневна дивљач, ноћна дивљач, утицај вертикалног и хоризонталног градијента температуре на миграцију дивљачи. Полигамија и моногамија код дивљачи, моногинија и полиандрија код дивљачи, еструсни циклус дивљачи, моноестрична и полиестрична дивљач. Поикилотермни и хомеотрмни организми. Миграција дивљачи - емиграција и имиграција.
Биотички фактори: појам предаторства, хомеотипски и хетеротипски организми, компетиција, неутрализам, акција и коакција дивљачи, дјеловање човјека као узгајивача на дивљач, борба за опстанак, опрезност, мимикрија, трофички фактори, биљождери, месождери, свеждери. Демекологија, екологија хомотипске популације дивљачи, густоћа, просторни распоред, наталитет, густоћа популације, утврђивање густоће популације, просторни распоред хомотипске популације дивљачи, наталитет и морталитет хомотипске популације дивљачи, узрасна структура хомотипске популације дивљачи, синекологија, основе ловне генетике, фенотип и генотип код дивљачи, насљеђивање особина, варијабилност, популациона генетика у односу на дивљач, природна селекција, вјештачка селекција, ловна таксономија.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература: 

Д. Андрашић: Зоологија дивљачи и ловна технологија, Загреб, 1979.
Група аутора: Енциклопедија ловства, Београд, 2001.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (10 бодова); Колоквијум 1 (10 бодова); Колоквијум 2 (30 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Екологија дивљачи

No Documents available

Наставни материјали Екологија дивљачи

No Documents available

Корисно на интернету Екологија дивљачи