Дендрометрија

Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за различите технике и методе прикупљања (премјера), обраде, вредновања (анализе) и презентације информација о појединачним стаблима с аспекта њихове даље употребе у шумарству и другим областима.

Катедра: Планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13ДМЕТ

Статус предмета: обавезан

Семестар: V

Фонд часова: 2П+2В+2 дана теренске наставе

Број ЕСПБ бодова: 5

Наставник: Проф. др Војислав Дукић, ванр. проф.

Сарадник: Мр Бране Злокапа, виши асист.

Условљеност другим предметима: 

Математика

Шумарска биометрикa

Облик условљености:

За студенте који обнављају II годину студија, а омогућено им је да слушају одређен број предмета са III године, избор дендрометрије условљен је положеним наведеним предметима.

За све студенте излазак на завршни испит условљен је положеним наведеним предметима.

Исходи учења (стечена знања):

Знања неопходна за слушање и активно учешће у различитим облицима наставе из других шумарских дисциплина, за рад у шумарској пракси, као и за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Садржај предмета:

Предавања: Увод; Премјер обореног стабла (премјер пречника, инструменти и извори грешака; премјер дужине, инструменти и извори грешака; одређивање површине попречног пресјека, извори грешака; одређивање запремине стереометријским методима; одређивање запремине физичким методима; одређивање масе); Премјер дубећег стабла (премјер основног пречника; премјер висине, инструменти; премјер горњих пречника; одређивање вриједности обличних бројева и коефицијената облика; одређивање запремине; одређивање масе; премјер крошње); Одређивање старости обореног и дубећег стабла; Одређивање прираста стабла (појам и врсте прираста; инструменти за одређивање прираста; одређивање прираста на обореном стаблу; одређивање прираста дубећег стабла; одређивање прираста коре).

Вјежбе: Премјер обореног стабла (одређивање површине попречног пресјека; одређивање запремине обореног стабла и сортимената израђених од њега; одређивање запремине сложеног дрвета; одређивање запремине обрађених сортимената; грешке мјерења); Премјер дубећег стабла (висиномјери; одређивање запремине дубећег стабла); Одређивање старости и прираста на обореном стаблу; Одређивање старости и прираста дубећег стабла.

Методе наставе и савладавања градива:

Настава се изводи путем предавања, вјежби и теренске наставе. Како би студенти што боље разумјели материју која се излаже, теоријска излагања се комбинују са видео-презентацијама, демонстрацијама и дискусијом. У оквиру вјежби студенти израђују семинарски рад, чиме употпуњују теоријска знања.

Литература:

Банковић, С., Пантић, Д. (2006): Дендрометрија. Уџбеник. Шумарски факултет, Београд.

Дринић, П. et al. (1980): Таблице таксационих елемената високих и изданачких шума у СР Босни и Херцеговини. Шумарски факултет, Сарајево.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-10 бодова); Тест (0-10 бодова); Колоквијум (0-30 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).
Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Дендрометрија

No Documents available

Наставни материјали Дендрометрија

No Documents available

Корисно на интернету Дендрометрија