Еколошке основе гајења шума

Циљ модула је да се студенти упознају са дефиницијом и природом шуме, међусобним интерактивним односима шуме и еколошких чиниоца у шуми, еколошким основама гајења шума и специфичном значају појединачних еколошких чиниоца у њиховој практичној примјени код гајења шума.

Катедра: Гајење шума

Шифра предмета: ОШ13ЕКОГ

Статус предмета: обавезан

Семестар: V

Фонд часова: 3П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Проф. др Зоран Говедар, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: Положени предмети прве и друге године студија 
Исходи учења (стечена знања):

Исход учења је обезбјеђивање способности студената за примјену знања о комплементарним еколошким односима у шуми за успјешну примјену савремених метода обнављања и његе шума и примјену знања за испуњавање еколошких функција шума. 

Садржај предмета:

Увод, дефиниције, карактеристике, значај, историја шума; Шума као екосистем и гајење шума; Морфологија и структура шуме, основе географије шума; Постанак шуме и елементи шуме; Динамика шуме, филогенетски и онтогенетски развој шуме Климатски чиниоци, међусобни утицаји и значај за гајење шума; Услови земљишта, међусобни утицаји и значај за гајење шума Орографски чиниоци, међусобни утицаји и значај за гајење шума; Биотички чиниоци, међусобни утицаји и значај за гајење шума; Историјски чиниоци и шума; Комплексно дјеловање еколошких чиниоца и шуме; Живот и развој дрвећа у шуми; Еколошке функције шума; Дефинисање услова средине; Обрада климе по методу Thornthwait – Matter; Стационарна изохелска метода, Режим свјетлости и степен склопа у шуми; Обрада и анализа еколошких чиниоца за потребе развоја, природног обнављања и његе шума; Анализа биоеколошких карактеристика шумског дрвећа. Теренска настава и пракса: Еколошки чиниоци и природно обнављање шума.

 

Методе наставе и савладавања градива:

предавања и вјежбе, израђен и прихваћен елаборат на крају семестра, израђен и прихваћен дневник теренске наставе, положене предиспитне обавезе

Литература:

Говедар, З. (2011): Гајење шума – еколошке основе. Уџбеник, Шумарски факултет, Бања Лука

Бунушевац, Т. (1951): Гајење шума

Kimmins, J.P. (1997): Forest Ecology: A Foundation for Sustainable Management.Second edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

Крстић, М. (1992): Практикум за вјежбе из Гајења шума. Шумарски факултет, Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности у настави (0-10 бод.) Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).
Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Еколошке основе гајења шума

No Documents available

Наставни материјали Еколошке основе гајења шума

No Documents available

Корисно на интернету Еколошке основе гајења шума