Шумска фитопатологија

Настава из предмета Шумска фитопатологија има за циљ да студенте упозна са основним карактеристикама болести шумског дрвећа, биологијом патогених организама, методом борбе против ових организама и заштите шума у циљу повећања производње квалитетног дрвета и очувања шумских екосистема.

Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема

Шифра предмета: ОШ13ФПАТ

Статус предмета: обавезан

Семестар: V

Фонд часова: 3П+3В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: положен испит из Дендрологије и Генетике са оплемењивањем биљака

Исходи учења (стечена знања):

Потпуна оспособљеност студената да препознају патогена и препоруче одговарајуће мјере борбе против паразитних болести у шумама.

Садржај предмета:

Теоријска настава. Увод; значај биљних болести за шумску привреду; дефиниција и класификација болести; Симптоматологија. Фитопатогене гљиве: основи морфологије талуса, плодоносних тијела и репродуктивних органа; физиологија гљива, извор исхране, видови паразитизма, патогена својства, животни циклус и репродуктивна моћ. Утицај најважнијих еколошких чинилаца на развој патогених микроорганизама и појаву епифитоција и успостављање биолошке равнотеже у екосистему који се назива шума. Осјетљивост, отпорност и имунитет биљака према патогеним агенсима. Фитопатогене бактерије: главне особине фитопатогених бактерија. Фитопатогени вируси: особине вируса и основни симптоми вироза. Паразитне цвјетнице: биологија, начин исхране, типови оштећења и мјере борбе. Анатомија и физиологија болесних биљака. Неинфекционе болести. Основи биљне профилаксе и терапије: принципи и методе борбе против фитопатогених микроорганизама; отпорност биљака и селекција на отпорност као вид индиректне мјере борбе против биљних болести.
Практична настава. Патогене (паразитне) гљиве проузроковачи микоза: Phylum Ascomycota, Phylum Basidiomycota, Phylum Oomycota и збирне групе Fungi imperfecti (Deuteromycetes) У току наставе посебна пажња биће посвећена проучавању паразитних гљива у шумским расадницима, шумским културама, плантажама меких лишћара и природним шумама. Упознавање морфолошких карактеристика гљива и могућности детерминације проузроковача обољења. Основи систематике гљива.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације. Самостална израда семинарских радова.

Литература:

Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Универзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у Београду- Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци-Шумарски факултет. 1-774. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-15 бодова); Колоквијум 2 (0-15 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумска фитопатологија

No Documents available

Наставни материјали Шумска фитопатологија

No Documents available

Корисно на интернету Шумска фитопатологија