Шумско сјеменарство и расадничарство

Циљ курса је стицање основних знања о коришћењу шумског сјемена и производњи садног материјала најзначајнијих врста овог подручја. У оквиру шумског сјеменарства студенти треба да добију нова знања о области процјене и прогнозе урода, сакупљања, чувања, манипулације, процесу дораде те детерминације сјемена и плодова шумских и хортикултурних врстана основу морфолошких параметра. Кроз шумско расадничарство, студенти ће савладати методе сјетве, начина производње садног материјала и његовом манипулацијом као и основним опоказатељима квалитета.

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума

Шифра предмета: ОШ13СЈЕМ

Статус предмета: обавезан

Семестар: V

Фонд часова: 3П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Проф. др Милан Матаруга, ред. проф.

Сарадник: Бранислав Цвјетковић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Дендрологије
Исходи учења (стечена знања):

Предавања и вјежбе на овом курсу дају основна знања студентима у правцу усмјереног коришћења генофонда врста и жбуња кроз савремене методе и технолошке процесе производње сјемена и садног материјала од момента праћења урода до испоруке садница са највећим степеном квалитета мјереним успјехом пошумљавања на различитим станишним условима.

Садржај предмета:

Садржај предавања:
1.Увод у проблематику сјеменско-расадничарске производње; 2. Опште одлике генеративог размножавања дрвећа и грмља; 3. Издвајање, регистрација и генетичке мелиорације у сјеменским објектима; 4. Процјена урода, квалитета и дозријевања сјемена; 5. Методе сакуљања плодова и сјемена; 6. Дорада, чување и отклањање дормантности сјемена; 7. Показатељи квалитет сјемена; 8. Принципи генеративног и вегетативног размножавања шумског и украсног дрвећа и жбуња; 9. Производња садница на отвореном простору; 10. Производња садница у затвореном простору; 11. Производња украсног дрвећа и жбуња; 12. Контејнерска производња садног материјала; 13. Квалитет садног материјала.
Садржај вјежби:
1. Процјена урода, квалитета и времена сазријевања сјемена; 2. Манипулација сјеменом; 3. Одређивање квалитета сјемена; 4. Препознавање, вријеме сакупљања, дорада, складиштење, манипулација, отклањање дормантности и сјетва сјемена најзаступљенијих врста дрвећа и жбуња (Ginkoaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Cuperssaceae, Taxaceae, Magnoliaceae, Plantaceae, Ulmaceae, Moraceae, Corylaceae, Juglandaceae, Tiliaceae, Rosaceae, Fabaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Oleaceae); 5. Методе и технике производње шумског и украсног дрвећа и грмља; 6. Типови контејнера у производњи садног материјала; 7. Поједине радне операције у расаднику; 8. Одређивање квалитета садног материјала.
Tеренска настава обавезна у трајању од једног дана.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и теренска настава.

Литература:

Исајев, В., Манчић, А. (2003): Шумско семенарство, Шумарски факултет Бања Лука.
Стилиновић, С. (1985): Семенарство шумског и украсног дрвећа и жбуња, Унивезитет у Београду.
Стилиновић, С. (1987): Производња садног материјала шумског и украсног двећа и жбуња, Шумарски факултет Бања лука и Београд.   

 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-30 бодова); Завршни испит (0-40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумско сјеменарство и расадничарство

No Documents available

Корисно на интернету Шумско сјеменарство и расадничарство