Типологија шума

Упознавање методике издвајања и класификовања шума и шумских површина према типовима шума и газдинским класама.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ТИПО

Статус предмета: обавезан

Семестар: VI

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Југослав Брујић, доц.

Сарадник: Др Југослав Брујић, доц.

Условљеност другим предметима:
Исходи учења (стечена знања):

Студент добија јасну представу о начину одређивања типова шума и газдинских класа, у првом реду на националном нивоу, дијелом и шире. Претходна знања у стању је да синтетише и смјести у посебан систем, који се у пракси већ дуго примјењује, а који је основа за низ потоњих предмета (Уређивање шума, Гајење шума посебне намјене, Заштита природе итд.)

Садржај предмета:

Увод. Шумско-привредна основа. Типолошке школе и методи. Типолошка школа Ћирић-Матић-а (БиХ). Еколошко-вегетацијска рејонизација БиХ / РС. Регионалне заједнице.
Еколошка фаза у типолошком поступку. Реконгосцирање терена. Шумско-привредна подјела шумских површина. Однос рељеф-геолошке подлоге. Геолошке карте. Истраживање, картирање и значење земљишта. Однос супстрат-земљиште. Педолошке карте. Истраживање, картирање и значење вегетације. Однос земљиште-вегетација. Вегетацијске карте. Основни тип шуме. Састојинска карта.
Развојно-производна фаза у типолошком поступку. Таксациони елементи (омјер смјесе, бонитет, залиха, прираст...). Системи газдовања. Параметри нормалног стања. Класе и карактеристике подмлатка. Могућности и ограничења примјене механизације и фертилизације. Производни тип шуме. Карта типова шума.
Синтетска фаза у типолошком поступку. Начини обнове. Стање састојина. Функције и намјене састојина. Газдинска класа. Карта г.к. Категорије шума и шумских површина.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе (компјутерска сала са ГИС-софтверима), теренска настава и консултације. Самостална израда семинарског рада. Предвиђа се теренска настава са неколико различитих типова шума и газдинских класа.

Литература:

  1. Буцало В. (2002): Типологија шума. Шум.факултет БЛ и ЈПШ "Српске шуме", Бања Лука
  2. Јовић Н., Томић З и Јовић Д. (1996): Типологија шума. Шум.факултет Београд
  3. Ћирић-Стефановић-Дринић (1971): Типови букових шума и мјешовитих шума букве, јеле и смрче у БиХ. Посебна издања бр. 8, Шумарски факултет и Институт за шумарство, Сарајево
  4. Стефановић В. et al. (1983): Еколошко-вегетацијска рејонизација БиХ. Посебна издања бр. 17, Шумарски факултет Сарајево

Облици провјере знања и оцјењивање:Током наставе студент полаже три мања теста, након сваке од три фазе у типолошком поступку. На настави вјежби ради семинарски рад, који се састоји из серије практичних задатака, уклопљених у цјелину, на једном истом просторном примјеру (обухвату од 6 km2).
Уколико тај рад није успјешно урадио, или није задовољан урађеним, студент може на колоквију да потврди савладавање практичног дијела. 

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад/Колоквијум (0-30 бодова); Тестови (0-30 бодова); Завршни испит (0-30 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Типологија шума

No Documents available

Наставни материјали Типологија шума

No Documents available

Корисно на интернету Типологија шума