Инвентура шума

Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за различите технике и методе прикупљања (премјера), обраде, вредновања (анализе) и презентације информација о шумским састојинама и већим шумским комплексима, као и указивање на значај ширине спектра и поузданости информација о шумском фонду с аспекта њихове даље употребе у шумарству и другим областима.

Катедра: Планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13ИНВЕ

Статус предмета: обавезан

Семестар: VI

Фонд часова: 2П+2В+3 дана теренске наставе

Број ЕСПБ бодова: 5

Наставник: Проф. др Војислав Дукић, ванр. проф.

Сарадник: Мр Бране Злокапа, виши асист.

Условљеност другим предметима:

Геодезија и картографија
Дендрометрија

Облик условљености:

За студенте који обнављају II годину студија, а омогућено им је да слушају одређен број предмета са III године, избор инвентуре шума условљен је положеним предметом геодезија и картографија и одслушаним предметом дендрометрија;

За све студенте излазак на завршни испит условљен је положеним наведеним предметима.

Исходи учења (стечена знања):

Знања неопходна за слушање и активно учешће у различитим облицима наставе из других шумарских дисциплина, за рад у шумарској пракси, као и за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Садржај предмета:

Предавања: Увод; Уређајна (састојинска) инвентура шума [метод потпуног (тоталног) премјера; методи дјелимичног премјера; методи потпуног оцјењивања запремине састојине]; Национална и регионална инвентура шума; Примјена авиоснимака у инвентури шума; Одређивање запремине састојине [одређивање елемената запремине састојине; појам представника; методи за одређивање запремине састојине; одређивање укупне биомасе састојине]; Одређивање квалитета састојине; Одређивање сортиментне структуре састојине; Одређивање старости састојине; Одређивање прираста састојине.
Вјежбе: Прикупљање и обрада таксационих података (одређивање броја стабала, дебљинске структуре и темељнице састојине; одређивање прецизности процјене код метода дјелимичног премјера; конструкција висинске криве и криве дебљинског прираста); Одређивање запремине састојине (појам представника; методи за одређивање запремине састојине); Одређивање квалитета и сортиментне структуре састојине; Одређивање запреминског прираста састојине (методи); Примјена савремених технологија за обраду података и презентацију добијених резултата.

Методе наставе и савладавања градива:

Настава се изводи путем предавања, вјежби и теренске наставе. Како би студенти што боље разумјели материју која се излаже, теоријска излагања се комбинују са видео-презентацијама, демонстрацијама и дискусијом. У оквиру вјежби студенти израђују семинарски рад, чиме употпуњују теоријска знања.

Литература:

Банковић, С., Пантић, Д. (2006): Дендрометрија. Уџбеник. Шумарски факултет, Београд.

Дринић, П. et al. (1980): Таблице таксационих елемената високих и изданачких шума у СР Босни и Херцеговини. Шумарски факултет, Сарајево.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Тест (0-10 бодова); Колоквијум (0-30 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Инвентура шума

No Documents available

Наставни материјали Инвентура шума

No Documents available

Корисно на интернету Инвентура шума