Шумарска ентомологија

Настава из предмета Шумарска ентомологија има за циљ да студенте упозна са основним карактеристикама штетних и корисних врста шумског дрвећа, грађом, размножавањем, развићем и биологијом штетних врста инсеката у шумарству, методом борбе против ових организама и заштите шума у циљу повећања производње квалитетног дрвета и очувања шумских екосистема.

Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема

Шифра предмета: ОШ13ЕНТО

Статус предмета: обавезан

Семестар: VI

Фонд часова: 3П+3В уз 2 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: положен испит из Дендрологије и Генетике са оплемењивањем биљака

Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу потпуну оспособљеност да препознају штетне врсте инсеката за шумарство и да препоруче одговарајуће мјере борбе против њих. Поред тога, студенти се упознају и са корисним врстама инсеката у шумарству у циљу њихове заштите и потенцијалног коришћења у борби против штетних шумских инсеката. 

Садржај предмета:

Теоријска настава. Увод; значај инсеката за шумску привреду; царства живог свијета; размножавање инсеката; развиће инсеката; неуросекреција; генерација, биолошка формула и дијапауза; улога инсеката у природи; штетни шумски инсекти; инсекатске градације; мјере борбе; инсекти предатори; паразитоиди; патогени микроорганизми. Током вјежби студенти ће се детаљно упознати са анатомском грађом и морфологијом инсеката.
Практична настава. Штетни инсекти у шумарству проузроковачи различитих оштећења из неких најзначајнијих редова: Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Thysanoptera, Neuroptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera. Студенти ће се детаљно упознати са анатомском грађом и морфологијом инсеката. Упознавање морфолошких карактеристика инсеката и могућности детерминације проузроковача оштећења. Основи систематике инсеката.
Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације. Самостална израда семинарских радова.

Литература:

Михајловић Љ. (2008): Шумарска ентомологија, Шумарски факултет у Београду
Караџић Д., Михајловић Љ., Милановић С., Станивуковић З. (2011): Приручник Извјештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума, Шумарски факултет у Бањој Луци

 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-15 бодова); Колоквијум 2 (0-15 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Шумарска ентомологија

No Documents available

Наставни материјали Шумарска ентомологија

No Documents available

Корисно на интернету Шумарска ентомологија