Заштита природе

Циљ предмета је да студенти стекну теоријско знање из области заштите природе коју ће примјењивати у пракси.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ЗАШП

Статус предмета: изборни

Семестар: V

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Југослав Брујић, доц.

Сарадник: Др Владимир Ступардоц.

Условљеност другим предметима: 
Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу теоријско знање о методима заштите природе, концепту одрживог развоја, заштићеним подручјима, еколошким мрежама, црвеним листама, стању и перспективама заштите природе код нас, те примјени стеченог знања у пракси.

Садржај предмета:

Студенти се упознају са историјским развојем идеја и праксе у подручју заштите природе у нашој држави и у свијету. Фактори који утичу на природу, организацију заштите природе у нашој земљи и у свијету, најважније законе, документе и конвенције у подручју заштите природе (локалне и глобалне). Битна пажња усмјерена је на категорије заштићених природних вриједности, њихове основне карактеристике и стање тј. тенденције кретања заштите природе у нашој држави и у свијету. Такође, студенти се упознају са начинима организовања институција за заштиту природе, главним проблемима око планова управљања заштићеним подручјима, прегледом заштићених подручја у Републици Српској, листама угрожених и заштићених врста и станишта, те главним локалним, регионалним и глобалним еколошким мрежама.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература:

Дрешковић Н. и др. (2011): NATURA 2000 у Босни и Херцеговини. WWF, Сарајево
IUCN, 2001: IUCN Red list Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii+ 30 pp.
IUCN, 2003: Guidelines for Application of IUCN Red list Criteria at Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii+ 26 pp
Idle, E. T. & T. J. H. Bines, 2004: Management Planning for Protected Areas – A Guide for Practitioners and their Bosses, Complementary Guidance. Eurosite management planning toolkit, Eurosite, 35 pp.
Домаћа и међународна законска регулатива из области заштите природе
Интернет извори

Облици провјере знања и оцјењивање:Током предавања и вјежби студенти ће бити задужени за писмено и усмено објашњење појединих практичних примјера из тематике која се предаје. Током семестра сваки студент ће направити један семинарски рад који се састоји од писаног материјала, израде презентације и излагања семинара. Сви писани материјали заједно са писменим испитом бити ће подлога за усмени испит и коначну оцјену.

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-20 бодова); Колоквијум (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Заштита природе

No Documents available

Наставни материјали Заштита природе

No Documents available

Корисно на интернету Заштита природе