Мониторинг здравственог стања шума

Стицање знања о значају и имплементацији система мониторинга здравственог стања шумских екосистема.

Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема

Шифра предмета: ОШ13МОНИ

Статус предмета: изборни

Семестар: V

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима:

Исходи учења (стечена знања):

Потпуна оспособљеност студената да раде на пословима мониторинга заштите шума (ICP Forests). Мониторинг здравственог стања укључује опажање и сакупљање података на терену, мјерење и попис; анализу података и утврђивање стања; прогнозу будућих дешавања и у вези са тим доношење одговарајућих одлука.

Садржај предмета:

Теоријска настава. Конвенција о прекограничном преносу загађујућих материја; Имплементација мониторинга Међународног кооперативног програма за шуме ICPF; Циљеви система мониторинга ICPF; Методологија ICPF; Структура и садржај мониторинга за Ниво I; Прикупљање и обрада података са биоиндикацијских тачака за Ниво I; Структура и садржај мониторинга за Ниво II; Могући циљеви у погледу развоја критеријума и индикатора за одрживо управљање шумама; Прикупљање и обрада података са станица за Ниво II; Проучавање узрочно-посљедичних веза здравственог стања шума на основу резултата мониторинга; Евалуација утицаја сценарија атмосферске депозиције у будућности на (хемијско) стање екосистема; Мониторинг као инструмент еколошке политике; Извјештавање о резултатима мониторинга и презентација информација.
Теренска настава. Обилазак карактеристичних биоиндикацијских тачака у Србији, снимање појединих параметара и обрада података; Обилазак станица за интензивни мониторинг (Ниво II), прикупљање података за поједине параметре и обрада података; Презентација информација. 

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и практична настава на терену.

Литература:

Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Универзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у Београду- Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци-Шумарски факултет. 1-774.
ICP-Forests. Manuals, from 1998 to 2010.y. Federal Research Centre for Forestry and Forest Products /BFH).
Innes, J.L. (1990): Assesment of Tree Condition . HMSO London. pp. 96.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10); Семинарски рад (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-15 бодова); Колоквијум 2 (0-15 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Мониторинг здравственог стања шума

No Documents available

Наставни материјали Мониторинг здравственог стања шума

No Documents available

Корисно на интернету Мониторинг здравственог стања шума