Ергономија у шумарству

Циљ је предмета обучити студенте да могу препознати штетне утицаје радне околине на здравље и радну способност шумских радника. На основу евалвације штетних утицаја и физичких параметара студенти су у стању препознати ергономски подобна радна средства те формирати радни процес на ергономски најприхватљиви начин.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13ЕРГО

Статус предмета: изборни

Семестар: V

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Игор Поточник, ред проф.

Сарадник: Владимир Петковић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: 
Исходи учења (стечена знања):

Стечена знања из одслушаног модула ће помоћи у бољем и квалитетнијем управљањем и разумијевању проблема развоја шумарства на савременим основама

Садржај предмета:

Ергономија: појам и подручје, хуманизација рада уопште, Антропометричке особине релевантне за рад, Психофизичка способност и мјерење, Замарање због рада, Статичан и динамичан рад, Утвђивање тежине рада (потрошња енергије, пулз, температура), Фактори радне околине (физикални, хемијски, биотски и психоциални), Пулс, Бука, Вибрације, Оптерећења у шумарству (сјекач, тракториста, возач камиона, друге машине у шумарству).

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације. Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Proceedings of the IUFRO/FAO Seminar on Forest Operations in Himalayan Forests with Special Consideration of Ergonomic and Socio-Economic Problems, Thimphu, Buthan, 1997 (pripremljene fotokopije)
  2. Proceedings of the International Conference Ecological, ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, Krakow, 2005 (pripremljene fotokopije)
  3. FAO, 1992. Ergonomics. Rome, 217 pp.
Облици провјере знања и оцјењивање:

ангажовање у настави 10 бодова, семинарски рад 40 бодова и завршни испит 50 бодова.

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Ергономија у шумарству

Корисно на интернету Ергономија у шумарству