Основе биотехнологије у шумарству

Стицање основних знања о биотехнолошким процесима, те могућностима коришћења у савременом шумарству.

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума

Шифра предмета: ОШ13БИОТ

Статус предмета: изборни

Семестар: VI

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Милан Матаруга, ред. проф.

Сарадник: Мр Вања Даничић, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Генетике са оплемењивањем биљака
Исходи учења (стечена знања): Студенти су оспособљени за разумјевање основних принципа на којима се заснива савремена биотехнологија и коришћења у рјешавању проблема везаних за шумарство и хортикултуру.

Садржај предмета:

Садржај предавања:
Појам и основни концепт биотехнологије; Биотехнологија као мултидисциплинарна наука; Генетика у биотехнологији; Биотехнологија у биљној производњи; Структура генетичког материјала; Функција и организација генетичког материјала; Технологија клонирања; Технологија рекомбинантне ДНК; Техника Пи-Си-Ар;  Гел електрофореза; Примјена ДНК проба; Трансгене биљке –значај и примјена; Савремени трендови развоја биотехнологије.
Садржај вјежби:
Oсновна организација и функционална јединица живота;  Структура и функција нуклеинских киселина; Функција протеина и грешке у ћелији; Технологија рекомбинантне ДНК; Основе биоинформатике; Генетички модификовани организми и биосигурност.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература:

Константинов, К., Младеновић-Дринић, С. (2000): Генетички маркери виших биљака. Савремена биофизика. Биомаркери – детекција, структура и фунцкија. Београд.
Мојовић, Љ. (2006): Биохемијско инжењерство. ТМФ. Београд.
Бајровић, К., Чаушевић-Јеврић, А., Хаџиселимовић, Р. (2005): Увод у генетичко инжењерство и биотехнологију, Сарајево.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум I (0-20 бодова); Колоквијум II (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Основе биотехнологије у шумарству

No Documents available

Наставни материјали Основе биотехнологије у шумарству

No Documents available

Корисно на интернету Основе биотехнологије у шумарству