Заштита дрвета

Основни циљ овог курса је да се студенти упознају са најчешћим узрочницима деструкције дубећих стабала и проузроковачима трулежи послије сјече стабала на трупцима, пањевима и лежавинама. Према неким процјенама данас се сматра да су губици од трулежи у дрвној маси у нашим шумама и на шумским стовариштима изнад 30%. Такође студенти ће стећи основна знања о улози ксилофагних инсеката у пропадању дрвета. Циљ курса је такође да студенти стекну неопходна знања у циљу директне заштите дрвета од епиксилних гљива и ксилофагних инсеката (сушење трупаца послије сјече и хемијска заштита).

Катедра: Интегрална заштита шумских екосистема

Шифра предмета: ОШ13ЗАШД

Статус предмета: изборни

Семестар: VI

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: положен испит из Шумске фитопатологије и Шумарске ентомологије
Исходи учења (стечена знања):

Потпуна оспособљеност студената да препознају гљиве приузроковаче трулежи и ксилофагне инсекте у шумама и стовариштима и да препоруче одговарајуће мјере заштите дрвета.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Увод. Значај заштите дрвета. Најчешће епиксилне гљиве проузроковачи трулежи дрвета у шумама, на шумским стовариштима и на стовариштима дрвне индустрије. Идентификација најзначајнијих врста из Phylum Basidiomycota и Phylum Ascomycota. Појам, врсте и дијагноза трулежи. Утицај епиксилних гљива на мембрану и ћелијски садржај.
Практична настава: Мјере борбе против гљива проузроковача трулежи дрвета на дубећим стаблима у шумама. Заштита трупаца од трулежи послије сјече стабала у шумама и на шумским стовариштима. Улога ксилофагних инсеката у заштити дрвета. Најзначајнији ксилофагни инсекти из редова Isoptera, Coleoptera и Hymenoptera. Средства и методи борбе против ксилофагних инсеката.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације. Коришћење најсавременије опреме за презентацију; рад у фитопатолошкој и ентомолошкој лабораторији; директна заштита дрвета од узрочника трулежи и ксилофагних инсеката.

Литература:

Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Универзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци - Шумарски факултет. 1-774.

Караџић, Д., Анђелић, М. (2002): Најчешће гљиве проузроковачи трулежи дрвета у шумама и шумским стовариштима. Центар за заштиту и унапређење шума Црне Горе - Подгорица, 1-154.
Васић, К. (1971): Заштита дрвета. I део (ксилофагни инсекти). Научна књига, Београд, 1-335. 

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Семинарски рад (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-15 бодова); Колоквијум 2 (0-15 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Заштита дрвета

No Documents available

Наставни материјали Заштита дрвета

No Documents available

Корисно на интернету Заштита дрвета