Основи прераде дрвета

Циљ овог предмета је да студентима омогући овладавање основним појмовима механичке прераде дрвета и упознавање са технологијама пиланске прераде, израде сечених и љуштених фурнира, хидротермичке обраде и финалне прераде дрвета.

Катедра: Коришћење шумских ресурса

Шифра предмета: ОШ13ПРЕР

Статус предмета: изборни

Семестар: VI

Фонд часова: 2П+2В 

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Здравко Поповић, ред. проф.

Сарадник: Мр Данијела Петровић, виши асист.

Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Анатомија и својства дрвета

Исходи учења (стечена знања):

Изучавањем овог предмета  студенти ће преко систематски повезаних целина стећи потребна знања о основама механичке прераде дрвета. Упознаће се са теоријом максималног коришћења сировине, као и са технологијом и технолошким процесима за пиланску прераду дрвета.

Садржај предмета:

Увод. Обрадни системи у механичкој преради дрвета. Основни начини обраде дрвета, обрада резањем. Технолошки системи – пиланска прерада. Технолошки системи – израда фурнира. Технолошки системи – израда фурнирских плоча. Технолошки системи – финална прерада. Обрада пластичним деформисањем. Хидротермичка обрада дрвета. Лепкови и лепљење, површинслка обрада дрвета, уређаји за унутрашњи транспорт.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература:

Обавезна литература

Кнежевић, М. (1975): Основи механичке прераде дрвета, Грађевинска књига, Београд

Допунска литература

Николић, М. (1994): Прерада дрвета на пиланама, ИПД

Николић, М. (2005): Фурнири и фурнирске плоче, репринт, Шумарски факултет, Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Основи прераде дрвета

No Documents available

Наставни материјали Основи прераде дрвета

No Documents available

Корисно на интернету Основи прераде дрвета