Прираст шума

Главни циљ је упознавање са законитостима раста стабала и састојина шумских врста дрвећа.
За разумијевање ових сложених законитости и зависности прираста од разних фактора неопходно је познавати бројне појмове и специфичности различитих врста шума, затим физиолошко-еколошкие основе раста и методе истраживања прираста.

Катедра: Катедра за планирање газдовања шумама

Шифра предмета: ОШ13ПРИР

Статус предмета: обавезан

Семестар: VII

Фонд часова: 3П+3В

Број ЕЦТС бодова: 6

Наставник: Проф. др Зоран Маунага, ред. проф.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Оспособљеност за спровођење мјера газдовања с аспекта што веће и квалитетније производње дрвне масе, уз очување осталих функција шума.

Садржај предмета:

Уводни дио: општи увод, појмови, врсте прираста и начин одређивања,
Физиолошко-еколошке основе раста: асимилација у току дана, године и живота,
Методе истраживања: методе у једнодобним састојинама и методе у разнодобним састојинама,
Прираст стабла једнодобне састојине: крошња, висински и дебљински прираст, прираст темељнице и запремине,
Прираст стабла разнодобне састојине: крошња, висински, дебљински и запремински прираст,
Прираст једнодобне састојине: крошње, број стабала, диференцирање стабала, дебљински и висински прираст, прираст темељнице и запремине, принос састојине,
Прираст разнодобне састојине: крошње, број стабала, запремина и прираст запремине, принос састојине.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз континуирану израду програма у току семестра. Квалитет наставе у цијелости провјерава се анкетирањем студената.

Литература:
  1. Маунага, З. (2012): Прираст шума. Уџбеник. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци (обавезна)
  2. Таблице за једнодобне шуме, интерни копирани материјал (обавезна)
  3. Матић, В. и други (1963, 1980, 1990): Таблице таксационих елемената високих и изданачких шума у БиХ. Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву (обавезна)
  4. Матић, В. (1980): Прираст и принос шума. Уџбеник. Универзитет у Сарајеву (допунска)
  5. Стаменковић-Вучковић (1988): Прираст и производност стабала и шумских састојина. Шумарски факултет Универзитета у Београду (допунска)
  6. Assmann, E. (1961): Waldertragskunde (допунска).
 
Облици провјере знања и оцјењивање:

Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми. Активност у току наставе (20 бодова), колоквијуми 1. и 2. (40 бодова) и завршни испит (40 бодова)

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Прираст шума

No Documents available

Наставни материјали Прираст шума

No Documents available

Корисно на интернету Прираст шума