Економика предузећа у шумарству

Овај предмет омогућава студентима да схвате значај и улогу предузећа из области шумарства у економском расту и развоју једне земље. Студенти ће стећи основна систематска знања управљања процесима унутар предузећа из области шумарства као и анализарање утицаја екстерних улазних и излазних фактора на раст и развој предузећа. Студенти ће теоретска сазнања добијена савладавањем oвога предмета моћи користити за наставак школовања на II циклусу студија. Један од циљева курса је креирање позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти моћи да искажу своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех. Главни облик рада биће уз теоретску презентацију и преглед литературе, обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употријебе у практичне сврхе.

Катедра: Економика и организација у шумарству

Шифра предмета: ОШ13ЕКОН

Статус предмета: обавезан

Семестар: VII

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Драган Чомић, доц.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о предузећима, са посебним акцентом на предузећа у шумарству. Студент ће бити оспособљен примјењујући основна знања из економске теорије предузећа да самостално или у тиму процјењује тржишне могућности предузећа, да влада основним концептима трошковно рационалог и економски рентабилног пословања предузећа у области шумарства.

Садржај предмета:

Економика предузећа у шумарству, предмет, циљ и садржај. Предузеће - основна обиљежја. Биотехничке и економске специфичности производње у шумарству. Ангажовање средстава. Теорија производње - Производња у шумарству и фактори производње. Анализа тражње и приход предузећа. Утрошци и трошкови у предузећу. Укупни трошкови, просјечни трошкови и маргинални трошкови. Капацитет предузећа. Амортизација сталних средстава. Принципи продуктивности, економичности и рентабилност. Тржишна структура и одрeђивање цијена у шумарству. Теорије о профиту.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе и практичних примјера. Илустрације и вјежбе који подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своја мишљења о случајевима који ће се дискутовати. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, да би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе.

Литература:
  1. Покрајчић, Д. Економика предузећа. Београд, Економски факултет, 2009.
  2. Берберовић, Ш., Шуњић-Беус, М. Економика предузећа. Бања Лука, Економски факултет, 2005.
  3. Ранковић, Н. Економика шумарства. Београд, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 1996.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности у настави (10 бодова); колоквијуми 1 и 2 (40 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
  1. Покрајчић, Д. Економика предузећа. Београд, Економски факултет, 2009.
  2. Берберовић, Ш., Шуњић-Беус, М. Економика предузећа. Бања Лука, Економски факултет, 2005.
Ранковић,  Н. Економика шумарства. Београд, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 1996.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn