Трговина дрветом

Оспособљавање студената за професионално и ефикасно бављење пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета дрвета као и праћење стања и трендова на тржишту дрвета.

Катедра: 

Шифра предмета: OШ13ТРГО

Статус предмета: обавезан

Семестар: VII

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Проф. др Бранко Главоњић, ред. проф.

Сарадник: Др Драган Чомић, доц.

Условљеност другим предметима: Искоришћавање шума

Исходи учења (стечена знања):

Располагање знањима о облицима продаје дрвета, припреме за отпрему и преузимања дрвета, склапања купопродајних уговора, технике извоза и увоза дрвета, међународних правила за тумачење трговинских термина (Incoterms), домаћег и светског шумског богатства и стања у области производње, токова трговине и потрошње дрвета на домаћем и на међународном тржишту.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Значај изучавања дисциплине трговина дрветом. Продаја дрвета. Облици продаје дрвета. Лицитација Субмисија. Тендери. Слободна продаја. Продаја по ценовнику. Дугорочни уговори. Уговори о продаји дрвета. Припрема за отпрему и преузимање робе у трговини дрветом. Преузимање трупаца. Припрема за отпрему, преузимање и отпрема неокрајчене, полуокрајчене и окрајчене резане грађе. Стандардизација, европски и извознистандарди за обло дрво и резану грађу. Инструменти плаћања у спољнотрговинском промету дрвета. Спољнотрговински саобраћај и дистрибуција дрвета. Светско и шумско богатство Републике Српске и БиХ. Климатске промене и њихов утицај на шумарство и тржиште дрвета. Tржиште дрвета у свету, Европи и РС. Токови трговине дрветом у Републици Српској, региону Западног Балкана и у свету. Практична настава: Опште узансе за промет робе. Успостављање пословног контакта у трговини дрветом. Уговори о купопродаји дрвета. Робна документа у унутрашњој и спољној трговини дрветом. Разврставање обловине најзначајнијих дрвних врста у поједине класе квалитета на основу дозвољених грешака по ЕН стандардима. Incoterms правила за тумачење трговинских термина.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вежбе, практична настава, интерактивна настава

Литература:

1.      Главоњић Б., Петровић С. (2004): „Трговина дрветом II“ Шумарски факултет, Београд

2.      Орешчанин Д., Реџић А. (1994): „Tрговина дрветом“, Шумарски факултет, Београд

3.      Forest Products Annual Market Review, годишњаци, UNECE/FAO
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1. и 2.(0-40 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Трговина дрветом

No Documents available

Наставни материјали Трговина дрветом

No Documents available

Корисно на интернету Трговина дрветом