Политика и организација у шумарству

Студентима пружити потребна организациона, управљачка, пословна и друга знања, која ће им омогућити да успјешно организују управљање и пословање организација и институција у шумарству и заштити природе. Циљ је и оспособити студенте да активно учествују у процесима осмиљавања, вођења и контролисања свих активности везаниз за шуме и шумарство које иницирају, којим управљају и које координирају државни органи.

Катедра: Економика и организација у шумарству

Шифра предмета: ОШ13ПОЛИ

Статус предмета: обавезан

Семестар: VIII

Фонд часова: 2П+2В

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Др Драган Чомић, доц.

Сарадник:

Условљеност другим предметима: Нема условљености
Исходи учења (стечена знања):

Студент ће стећи знања о основама политичког система и најважнијим политичким факторима и институцијама релевантним за сектор шумарства, као и о општим карактеристикама производно-пословних система у шумарству, принципима, начелима, факторима и елеметнима организационих структура, са освртом на специфичности организационе структуре у шумарству, интерним и екстерним факторима, планирањем, припремом, управљањем и реализацијом производње у шумарству.

Садржај предмета:

Принципи, циљеви, методе и средства шумарске политике; Актери шумарске политике; Окружење и шумарска политика; Схватање организације; Организација као наука; Обиљежја организације; Теорије и приступи изучавању организације; Појам, значај и модели орг. структуре; Врсте и карактеристике формалних организационих структура; Дизајнирање организационе структуре; Организационо понашање; Вриједности, ставови и личности; Перцепција; Групе у организацији; Сукоби у организацији; Мотивација; Основна обиљежја и кључни елементи модерног корпоративног система награђивања менаџера; Фактори развоја организације у шумарству; Елементи за изградњу орг. структуре у шумарству; Пројектовање организације производно-пословног система у шумарству.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, практична настава, интерактивна настава

Литература:

1.      Бабић М., Лукић З.: ''Организација'',Економски факултет, Бања Лука, 2008.

2.      Чомић Р.: ''Организација производње и менаџмент у шумарству'', Шумарски факултет Бања Лука, 1999.

3.      Ранковић Н., Кеча Љ.: ''Шумарска политика Србије'', Шумарски факултет Београд, 2007.
Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 и 2 (0-40 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Политика и организација у шумарству

Наставни материјали Политика и организација у шумарству

No Documents available

Корисно на интернету Политика и организација у шумарству