Оснивање шума и плантажа

Циљ курса је приказ основа мултидисциплинарног приступа приликом вјештачког оснивања шума и плантажа. Ове активности се базирају на познавању биолошких и еколошких и ген-еколошких карактеристика врста са којима се вјештачки подижу (оснивају) шуме.

Катедра: Шумарска генетика и оснивање шума

Шифра предмета: ОШ13ОШИП

Статус предмета: обавезан

Семестар: VIII

Фонд часова: 2П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 4

Наставник: Проф. др Милан Матаруга, ред. проф.

Сарадник: Бранислав Цвјетковић, ма, виши асист.

Условљеност другим предметима: положен испит из Шумског сјеменарства и расадничарства
Исходи учења (стечена знања):

Кроз курс студенти стичу знања о дефинисању битних параметара станишних услова за избор врсте те знања о припремним радовима, техникама садње и мјерама његовања у првим годинама послије оснивања.

Садржај предмета:

Садржај предавања:
1. Значај оснивања шума и плантажа; 2. Преглед активноти код нас и у свијету; 3. Избор врста за пошумљавање; 4. Припрема и обрада терена; 5. Припрема мјеста за садњу; 6. Особине садног материјала (тип, старост, квалитет, стрес пресадње); 7. Густина и метод садње; 8. Његовање и одржавање новооснованих засада; 9. Мјере његе и прореде у функцији стабилности основаних шума и плантажа; 10. Основе плантажног шумарства; 11. Избор подесних станишта и клонова за оснивање плантажа; 12. Садни материјал у плантажном шумарству; 13. Преглед најзначајнијих врста у оснивању шума и плантажа.
Садржај вјежби:
1. Основе за израду елабората при подизању нових шума; 2. Увод и циљеви; 3. Дефинисање услова станишта; 4. Припрема станишта за пошумљавање; 5. Избор врсте за пошумљавање; 5. Садња; 6. Радови након оснивања културе; 7. Календар радова и калкулација трошкова; 8. Закључна разматрања.
Tеренска настава је обавезна у трајању од један дан.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и теренска настава.

Литература:

Стилиновић, С. (1991): Пошумљавање, Унивезитет у Београду

Мекић, Ф. (1998): Расадници и насади, Шумарски факултет Сарајево

Крстић, М. (2006): Гајење шума – конверзија мелиорација и вјештачко обнављање. Београд

Shepherd, K. (1986): Plantation silviculture. Forestry Sciences.

Savill, P., Evans, J., Auclair, D., Falck, J. (1997): Plantation Silviculture in Europe. Oxford-New York-Tokyo

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (0-10 бодова); Колоквијум 1 (0-20 бодова); Колоквијум 2 (0-30 бодова); Завршни испит (0-40 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Оснивање шума и плантажа

No Documents available

Корисно на интернету Оснивање шума и плантажа